תקנון "מסלול חברות התעופה 2017"

  בכפוף לתנאים שיפורטו בתקנון זה, לקוחות זכאים אשר ירשמו מראש ובקשתם אושרה על-ידי ישראכרט בע"מ ו/או יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ (להלן לפי העניין: "ישראכרט"), יהיו רשאים לצבור זכויות לצורך המרתן לנקודות טיסה של חברת התעופה אל-על נתיבי אוויר לישראל בע"מ (להלן: "אל על") ו/או ל Avios - של חברת התעופה בריטיש איירווייס )להלן: "בריטיש איירווייס") (להלן: "חברות התעופה").

  תוקף מסלול חברות התעופה
  1. תקנון זה יהיה בתוקף החל ממועד החיוב הקבוע לכרטיס שיחול בחודש מאי 2017 ויסתיים במועד החיוב הקבוע לכרטיס שיחול בחודש אפריל 2018 (02, 10, 15 ו- 20 בהתאם למועד בחיוב הקבוע לכרטיס).

  2. עם סיום תוקף התקנון לא ניתן יהיה לצבור זכויות נוספות על פי תקנון זה במסלול חברות התעופה ובכלל זה בקשר לעסקאות בתשלומים שהתשלום בגינן הינו לאחר סיום תוקף התקנון. הזכויות שהצטברו ללקוחות מתוקף תקנון זה, יהיו ניתנות להמרה לנקודות/מיילים בחברות התעופה למשך 3 חודשים נוספים, דהיינו עד 31.7.2018.
  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי זכויות שלא הומרו, כאמור לעיל, תמחקנה באופן סופי ומוחלט.

  3. על אף האמור לעיל, ישראכרט תהיה רשאית להפסיק על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא (ובכלל זה במקרה בו יגיע לסיומו הסכם ההתקשרות בין ישראכרט לחברות התעופה ו/או ישתנו תנאיו), את תוקף תקנון זה לפני המועד שנקבע לסיומו, אם ראתה צורך בכך, בהודעה מוקדמת.

  4. ישראכרט שומרת לעצמה את הזכות להוסיף חברה/חברות תעופה נוספות ל"מסלול חברות התעופה", ותנאי צבירת הזכויות לגבי החברות תעופה החדשות יקבעו על ידה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  הכרטיסים הזכאים להשתתף ב"מסלול חברות התעופה":
  5. תקנון זה יחול על לקוחות המחזיקים בכרטיסי המותגים הבאים: "ישראכרט", "מסטרקארד" ו"ויזה" המונפקים ע"י ישראכרט ומהסוגים המפורטים להלן בלבד, אשר ביקשו להצטרף ל"מסלול חברות תעופה" ובקשתם אושרה ע"י ישראכרט.
  רשימת סוגי הכרטיסים המשתתפים: ישראכרט (לשימוש בישראל בלבד), MasterCard
  ,Gold MasterCard ,MasterCard Corporate/Business More, Life Style, Gold MasterCard Corporate/Business, ישראכרט צעיר, Visa , Visa Gold, Gold Visa Corporate, MasterCard Platinum ,World Elite MasterCard .

  6. יודגש כי כרטיסי רכש, כרטיסי תדלוק, כרטיסי דיירקט, כרטיסי ISRACASH, כרטיסי Web, כרטיסים נטענים, כולל כרטיס נטען ביטוח לאומי, ו/או כרטיסים המשויכים על בנק לשימוש הבנק, מכל מין וסוג שהוא, אינם זכאים להשתתף במסלול חברות תעופה ו/או כל כרטיס הנכלל ברשימת הכרטיסים המשתתפים שישראכרט הודיעה לגביו שאינו משתתף.

  7. בכרטיסי תאגיד המורשה מטעם התאגיד (מחזיק הכרטיס) יהיה רשאי להיחשב כמשתתף במסלול בתנאי שהתאגיד שעל חשבונו משוך הכרטיס ביקש כך מראש ובכתב מישראכרט ובקשתו אושרה על ידי ישראכרט. בהינתן אישור התאגיד למחזיק הכרטיס ובהסכמת ישראכרט כאמור, מחזיק הכרטיס יהיה רשאי לבצע המרות לחברות התעופה ללא אישור נוסף מהתאגיד, וזאת עד להודעה אחרת.
  למען הסר ספק, במקרה שלתאגיד מספר כרטיסים, כל כרטיס ייחשב כמשתתף במסלול בנפרד וצבירת זכויות וניצולן יתנהלו בגין כל כרטיס בנפרד.

  8. מובהר בזאת, כי הרישום למסלול חברות התעופה הינו עבור כל כרטיס בנפרד וכן יחס ההמרה וניצול הזכויות יקבעו עבור כל כרטיס בנפרד .מודגש כי כל כרטיס חדש שהלקוח יבקש לשייך למסלול תעופה מחייב רישום מראש.

  9. רשימת סוגי הכרטיסים המשתתפים עשויה להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט.

  10. הגבלת צבירה:
  סוגי העסקאות שלהלן לא יצברו זכויות כלל:
  10.1. עסקאות בבתי עסק בענפים המפורטים בנספח א' - לא יצברו זכויות כלל.
  10.2. - 200 ש"ח הראשונים בכל מועד חיוב בקשר לכל כרטיס בנפרד – לא יצברו זכויות כלל.
  10.3. משיכות מזומנים בארץ ו/או בחו"ל ו/או משיכות בהסדרי אשראי ו/או משיכות בהסדר אשראי מהיר ו/או תשלומי עמלות לישראכרט ו/או תשלומי ריביות לישראכרט ו/או רכישה/טעינה של כרטיסים נטענים מכל סוג שהוא (למשל כרטיסי תווים או מתנה) ו/או סוגי עסקאות ו/או ענפים שנקבעו ע"י ישראכרט – לא יצברו זכויות כלל.
  10.4. ישראכרט רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לאפשר צבירת זכויות על-פי תקנון זה, בגין חיובים בסכומים מעל 100,000 ש"ח למועד חיוב. מובהר כי ההגבלה הנ"ל מתייחסת לכלל הכרטיסים שהונפקו ע"י ישראכרט ברמת מספר מזהה (ת.ז/ח.פ) ו/או לכלל הכרטיסים המחויבים בחשבון בנק אחד.

  רישום והצטרפות ל"מסלול חברות התעופה":
  11. על מנת ליהנות מ"מסלול חברות התעופה" ולצבור זכויות על- פי תקנון זה, על הלקוח לבצע רישום מוקדם, באחת מהדרכים הבאות:
  11.1. באמצעות מענה קולי ממוחשב (IVR).
  11.2. נציגי שירות לקוחות.
  11.3. אתר ישראכרט.

  12. תושבי חוץ שכרטיסם הונפק באמצעות דרכון יוכלו להירשם/לבטל הרשמתם ל"מסלול חברות התעופה" באמצעות נציגי שירות הלקוחות בלבד.

  13. צבירת הזכויות במסלול חברות התעופה תחל לאחר אישור ישראכרט את בקשת הלקוח להצטרפות לתוכנית.
  מובהר כי לישראכרט שיקול הדעת הבלעדי באישור הצטרפות לקוח למסלול חברות תעופה. כמו כן לישראכרט שמורה הזכות לבטל הצטרפותו של לקוח כלשהו למסלול חברות התעופה ו/או לבטל זכויותיו שנצברו בהתאם לתקנון זה ובכלל זה בכל מקרה בו ישראכרט סבורה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי אופי השימושים בכרטיס אינם לצרכים אישיים סבירים ו/או שהלקוח ביצע שימוש לרעה ו/או מעשה מרמה.

  14. באפשרות הלקוח לבטל רישומו למסלול חברות תעופה באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 11 לעיל ובקשתו תבוצע לאחר יום עסקים אחד (למעט במקרה שהצטרפות הלקוח ובקשתו לביטול נעשו באותו היום, שאז בקשתו לביטול תבוצע באותו היום(.

  15. לקוח הרשום למסלול חברות התעופה על-פי תקנון זה, לא יוכל ליהנות מהטבת הפרימיום במסגרת תכנית המסלולים, אלא אם הדבר אושר מראש ע"י ישראכרט בקשר להטבת פרימיום ספציפית וכמפורט בתנאי ההטבה.

  16. המרת הזכויות לחברות התעופה – ההמרה לחברות התעופה תתבצע לבקשת הלקוח )בתנאי שצורף למסלול) ורק למספר החבר האישי שלו במועדוני התעופה.

  17. לקוח שכרטיסו בוטל מכל סיבה שהיא ואינו מחזיק בכרטיס חליפי לכרטיסיו שבוטל כאמור, ייגרעו זכויותיו על פי תקנון זה. יודגש, כי כרטיס מבוטל מכל סיבה שהיא אינו יכול להצטרף ל"מסלול חברות התעופה" ואינו יכול לבצע ההמרה לחברות התעופה.

  18. צבירת הזכויות על-פי תקנון זה הינה אישית ולא ניתנת להעברה בירושה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי לקוח שכרטיסיו בוטל במקרה של פטירת הלקוח חס וחלילה ו/או במקרה שהלקוח הוכרז כפסול דין – יבוטלו זכויות הלקוח על-פי תקנון זה.

  19. העברת זכויות - לא תתאפשר העברת זכויות מכרטיס לכרטיס.

  צבירת הזכויות במסלול חברות התעופה והמרתן לחברות התעופה:
  חישוב צבירת זכויות הלקוח והמרתן לחברות התעופה ייעשה כמפורט להלן:
  20. חישוב הצבירה ייעשה בכפוף להגבלת הצבירה כאמור בסעיף 10 לעיל, בגין כל כרטיס זכאי בנפרד, יום עסקים אחד לאחר הצטרפות הלקוח בפועל למסלול חברות תעופה כאמור לעיל ובכל מועד חיוב, כך שכל סכום שבו חויב חשבונו של הלקוח בפועל בגין עסקאות בבתי עסק בכל מועד חיוב, למעט 200 ₪ הראשונים בכל מועד חיוב, יזכה את הלקוח בנקודת זכות אחת הניתנות להמרה לחברות התעופה.
  למען הסר ספק, מובהר כי חישוב הצבירה ייעשה על-פי הוראות תקנון זה כפי שיהיו בתוקף באותו מועד, בכל מועד חיוב בגין הסכומים שחויבו בפועל בחשבון הבנק. כך למשל בעסקאות בתשלומים חישוב הצבירה יעשה בכל מועד חיוב לגבי החלק היחסי שבו חויב חשבון הבנק באותו מועד חיוב.

  21. למען הסר ספק מובהר, כי ביטול עסקה ו/או העברת עסקה שחויבה בפועל להסדר הקרדיט, יביא לגריעת זכויות, ובכלל זה אם בוצעה עסקה המזכה בזכויות אשר הוכחשה ע"י הלקוח מאוחר יותר. במקרים כאמור, היה והלקוח המיר את הזכות לנקודות/Avios, ישראכרט תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לחייב את הלקוח או לבטל את ההמרה.

  22. מובהר כי בעסקאות בבתי עסק בהם נהנה הלקוח מהנחה במעמד החיוב, הצבירה תיחשב בהתאם לסכום העסקה אותה שילם הלקוח בפועל בניכוי ההנחה.

  23. כמו כן, מובהר כי צבירת הזכויות בקשר למועד החיוב הסמוך למועד הצטרפות הלקוח למסלול חברות התעופה תזכה את הלקוח בצבירת זכויות באופן יחסי, בהתאם למועד הצטרפותו למסלול חברות תעופה.

  24. צבירת הזכויות יוצגו בדף ריכוז החיובים החודשי וניתן יהיה להמירן לחברות התעופה בכל עת בהתאם לבקשת הלקוח ועל- פי המפתח הבא:
  יחסי ההמרה של הזכויות לנוסע המתמיד של אל על:
  יחס ההמרה בכל סוגי הכרטיסים הזכאים הינו 1,750 זכויות 1= נקודת טיסה אל- על, למעט בכרטיסי מאסטרקארד פלטינה שבהם יחס ההמרה הוא 750 זכויות = 1 נקודת טיסה אל-על, וכרטיסי עילית שבהם יחס ההמרה הוא 300 זכויות = 1 נקודת טיסה אל-על.
  יחסי ההמרה של הזכויות לבריטיש אירוויס:
  יחס ההמרה בכל סוגי הכרטיסים הזכאים הינו 250 זכויות = 7 Avios , למעט בכרטיסי מאסטרקארד פלטינה שבהם יחס ההמרה הוא 250 זכויות =17 Avios, וכרטיסי עילית שבהם יחס ההמרה הוא 250 זכויות = 25 Avios.

  25. ניתן להמיר לחברות התעופה ברמת החשבון, כאשר יחס ההמרה יהיה בהתאם לסוג הכרטיס, למעט כרטיסי תאגיד שניתנים להמרה ברמת כרטיס ואינם ניתנים להמרה ברמת חשבון.

  26. לצורך המרת הזכויות שנצברו, על הלקוח להגיש בקשה לישראכרט מעת לעת באמצעות האינטרנט, מענה קולי ממוחשב ונציגי שירות לקוחות וכן עליו להיות חבר פעיל במועדון חברות התעופה) אל-על ו/או בריטיש אירוויס) והכל בהתאם לתקנוני חברות התעופה כפי שיהיו מעת לעת. מובהר כי על ניצול נקודות / Avios והמרתן יהיו בהתאם לתקנוני חברות התעופה ולישראכרט לא תהיה כל אחריות בקשר לכך. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא תתאפשר המרה אוטומטית לחברות התעופה, ההמרה תתבצע בהתאם לבקשת הלקוח בלבד.

  27. המרת הזכויות לנקודות / Avios כאמור הינה בלתי חוזרת מבחינת הלקוח ולא ניתן להשיבן כזכויות במסלול חברות התעופה של ישראכרט.

  28. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לזכויות אין כל ערך כספי ולא ניתן לפדות אותן בכל דרך שהיא, למעט המרתן לנקודות/ Avios בחברות התעופה על-פי תקנון זה.

  29. המרת הזכויות והעברתן לחברות התעופה תיעשה תוך 7 ימי עסקים )למעט במקרים של מבצעים בחברות התעופה, שאז מועד ההמרה עשוי להתארך לעד 21 ימי עסקים) מיום קליטת בקשת הלקוח במחשבי ישראכרט ובתנאי שבמועד ביצוע המרת הזכויות על- ידי ישראכרט הכרטיס בתוקף והוא משויך למסלול חברות תעופה בהתאם לתקנון זה.

  30. במקרה בו הלקוח לא פרע חיוב כלשהו לישראכרט במועדו, ישראכרט תהיה רשאית לבטל את זכאות הלקוח לזכויות על-פי תקנון לאלתר והלקוח לא יהיה רשאי לבצע המרה לחברות התעופה.

  31. המרת הזכויות לחברות התעופה תתבצע אך ורק למספר חבר במועדון חברות התעופה ע"ש הלקוח וכאשר ישנה זהות בין מספר תעודת הזהות של הלקוח לבין מספר תעודת הזהות של הלקוח במועדון חברות התעופה.

  32. חיובים שנעשו במטבע חוץ יומרו לש"ח (לצורך חישוב הזכויות בלבד) לפי שער העברות והמחאות (מכירה) בבנק הפועלים בע"מ ביום העסקים האחרון שלפני כל מועד חיוב חודשי בתקופת המסלול. במקרה כזה, יצטרף סכום כל עמלה/היטל בו יחויב הלקוח לסכום שהומר כנ"ל עד למועד ההמרה, במועד בו נעשתה ההמרה.

  33. ישראכרט תהיה רשאית לשנות את יחס ההמרה לחברות התעופה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. יחס ההמרה הקובע הינו יחס ההמרה שיהיה בתוקף ביום בקשת הלקוח לביצוע ההמרה.

  פטור מאחריות
  34. ישראכרט לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לקשר שבין הלקוח וחברות התעופה, בין במישרין ובין בעקיפין ובכלל זה לשירות ו/או לצבירת נקודות / Avios ו/או למימושן.

  כללי
  35. כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות תקנון זה.

  36. כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר יקרא גם כאילו נאמר בלשון נקבה.

  37. כל הזכויות על-פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות למכירה ו/או להעברה בכל דרך שהיא.

  38. ישראכרט תהיה רשאית לשנות ו/או לבטל כל הוראה המופיעה בתקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מותנה ובכלל זה במקרה של שינוי הוראות הדין ו/או בהתאם להוראות רשות מוסמכת (בנק ישראל ו/או הרשות להגבלים העסקיים וכו').

  39. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ישראכרט תהיה רשאית להודיע ללקוחות במהלך תקופת התקנון על שימושים בכרטיס ופעילויות נוספות, בין בנקאיות ובין אחרות, שיקנו יחס המרה שונה מהאמור לעיל, והודעותיה לגביהם יחשבו חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

  40. ישראכרט תהיה רשאית לחייב ו/או לבטל זכויות ו/או לא לזכות בזכויות מחזיקי כרטיסים שצברו זכויות ע"י שימוש בכרטיסיהם בבתי עסק הנמצאים בבעלותם או בשליטתם, בין במישרין ובין בעקיפין.

  41. ישראכרט תהיה רשאית להודיע במהלך תקופת תקנון זה, על שינוי אופן החישוב ו/או הצבירה ו/או ההמרה ו/או על שימושים נוספים על המפורט בתקנון זה שאינם מזכים בצבירת זכויות ו/או על הגבלות מסוימות ובכלל זה תקרה מקסימאלית להמרה בחודש / שנה וכו', בין לתקופה מסוימת ובין לעד סיום התקופה שנקבעה לסיום תקנון זה. הודעותיה של ישראכרט על- פי סעיף זה ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתקנון זה. בכל מקרה, שינויים כאמור לא ישפיעו על המרה שבוצעה בפועל לחברות התעופה.

  42. רישומי ישראכרט הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור לדרך חישוב הזכויות, אופן צבירתן ו/או אופן גריעתן ו/או אופן המרת הזכויות לחברות התעופה.

  43. אין באמור בתקנון זה על מנת לגרוע באופן כלשהו מזכויות ישראכרט על פי ההסכמים בינה לבין לקוחותיה.

  נספח א' – רשימת הענפים שאינם צוברים זכויות כלל על-פי תקנון זה:
  • רשויות מקומיות, חברות עירוניות ותאגידי מים.
  • תשלומי מיסים למשל: מע"מ, מס הכנסה ומכס.
  • תשלום בכרטיסי אשראי בבנקים.
  • תשלומים למשרדי ממשלה.
  • רשות השידור.
  • רשות הדואר / בנק הדואר.
  • המוסד לביטוח לאומי.
  • מנהל מקרקעי ישראל.
  • תשלומי אגרות.