מידע בנושא ריבית פיגורים

  כל סכום שלא ישולם במועד יישא ריבית פיגורים (כהגדרתה להלן) החל מאותו המועד ועד למועד התשלום בפועל.
  "ריבית פיגורים": 
  ריבית פיגורים הינה ריבית בנק ישראל (כהגדרתה להלן) כפי שתתעדכן מעת לעת בצירוף % 16.4 המהווה נכון למועד זה ריבית שנתית של % 16.5 וריבית מתואמת שנתית של 17.55% .

  ריבית בנק ישראל נכון למועד זה הינה בשיעור של % 0.1. ריבית הפיגורים תשתנה בכל עת שיחול שינוי בריבית בנק ישראל.
  ריבית הפיגורים תחושב לפי מספר הימים המדויק של הפיגור ותצורף לקרן החוב אחת לרבעון.
  שיעור ריבית הפיגורים לא יעלה על שיעור ריבית הפיגורים המרבי הקבוע בחוק אשראי הוגן, תשנ"ג-1993.
  "ריבית בנק ישראל" - הינה הריבית שקובע בנק ישראל במסגרת ההחלטות המוניטריות התקופתיות, המשמשת את הבנק לצורך מתן הלוואות לתאגידים הבנקאיים או לצורך קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים, כשיעורה מזמן לזמן, המתפרסמת באתר האינטרנט של בנק ישראל.