צור קשר

שדות חובה מסומנים ב- 

עליך לסמן האם יש בידך כרטיס ישראכרט


תנאים לקבלת שירות בערוצי שירות - בנקאות בתקשורת:
הלקוח מבקש מישראכרט בע"מ ו/או מיורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ (בגין כרטיסי ישראכרט / מסטרקרד / ויזה) ו/או מפועלים אקספרס בע"מ (בגין כרטיסי אמריקן אקספרס) (ביחד ולחוד, להלן: "המנפיקה") לאפשר לו ביצוע פעולות בערוצי התקשורת, כולם או חלקם, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
1. בהסכם זה למונחים הבאים, יהיה הפירוש כדלקמן:
"ערוצי תקשורת" - פקסימיליה ו/או טלפון (לרבות טלפון נייד) ו/או מערכת IVR ו/או דואר אלקטרוני ו/או אינטרנט ו/או כל ערוץ תקשורת אחר עליו תודיע המנפיקה מעת לעת.
"השירותים" - קבלת מידע (לקריאה בלבד) ו/או ביצוע פעולות ו/או בקשות לאשראי מכל הסוגים מהמנפיקה ו/או מי מטעמה ו/או כל פעולה בנקאית נוספת ו/או כל שירות נוסף עליו תודיע המנפיקה מעת לעת, אשר ייעשו באמצעות ערוצי תקשורת.
"ציוד קצה" - מחשב, דיסק, מודם, קו/מכשיר טלפון (לרבות פקסימיליה, טלפון נייד), וכל ציוד או אמצעים אחרים בהם נעשה שימוש לצורך קבלה או נתינה של השירותים בערוצי תקשורת.
2. ציוד קצה, שימוש בתוכנות, הבעלות וזכויות קניין רוחני
2.1. קבלת השירותים בערוצי תקשורת מותנית בקיומו של ציוד קצה ברשותו של הלקוח הדרוש לשם כך, לרבות ציוד קצה לקבלה או נתינה של שירותים בערוצי התקשרות.
2.2. הבעלות וזכויות קניין רוחני - הבעלות בתוכנות המשמשת את המנפיקה לצורך מתן השירותים ("התוכנות") ובכל זכויות קניין רוחני אחר, רשומות או שאינן רשומות, בכל העולם (זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים, סודות מסחריים וכיו"ב) הקשורות בשירותים כולל בין היתר ומבלי לגרוע פלטפורמות, אלגוריתמים, עיצוב, טכנולוגיה, שירותים וקבצים שייכים למנפיקה ו/או לצד שלישי שפיתח או יצר אותם עבורה או מסר לה זכויות שימוש בהם. לפיכך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל הלקוח מתחייב:
2.2.1. שלא להפר את זכויות המנפיקה ו/או צד שלישי כאמור לעיל בכל תוכנה או קניין רוחני כאמור. ההתחייבות על-פי סעיף זה אינה מוגבלת בזמן.
2.2.2. לא להעתיק או לאפשר לאחר להעתיק את התוכנות, את הסימנים המסחריים המופיעים בתקשורת של המנפיקה וכל קניין רוחני שיש בתוכנה.
2.2.3. הלקוח מתחייב כי השימוש בתוכנות או בכל זכויות קניין רוחני רלוונטיות אחרות יעשה בהתאם וכפוף להרשאות שקיבל לשם כך מהמנפיקה.
2.2.4. לא להשתמש בשירותים הניתנים באמצעות ערוצי התקשורת לאחר סיום ההתקשרות.
2.2.5. להחליף את התוכנה ו/או אמצעי האבטחה ו/או אמצעי הזיהוי על-פי הנחיות המנפיקה ודרישותיה גם אם החלפה כאמור תהיה כרוכה בעלות כספית. במקרה אחרון זה, תהיה ללקוח האפשרות לבחור אם ברצונו לשלם ולהמשיך לקבל את השירות, אם לאו.
2.2.6. לא לבצע כל פעולה או שימוש בלתי חוקי, פוגעני, מזיק ו/או מטעה בערוצי התקשרות.
3. שימוש בצפנים
3.1. לצורך השימוש בשירותים ו/או חלקם ייקבע עבור הלקוח על-ידי המנפיקה שם משתמש וסיסמה ו/או קוד סודי ייחודי ראשוני ("אמצעי זיהוי") הכל בהתאם וכפוף להוראות המנפיקה. הלקוח מתחייב לעדכן מעת לעת את אמצעי הזיהוי אם יידרש לעשות כן, בהתאם להנחיות המנפיקה ובמועדים שיקבעו לכך, ובכלל זה עם כניסתו הראשונית של הלקוח למערכת התקשורת. הלקוח ידאג כי אמצעי הזיהוי, ובכלל זה סיסמאות שיידרשו, יהיו אקראיות וקשות לניחוש ככל האפשר. מובהר כי הלקוח יהיה רשאי בכל עת לבקש מהמנפיקה לשנות את אמצעי הזיהוי.
3.2. הלקוח מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת אמצעי הזיהוי בסודיות ולהודיע למנפיקה מיד כשייוודע לו אודות כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בהם ו/או על כל מקרה של אבדן באמצעי הזיהוי ויפעל בהתאם להנחיות המנפיקה. בהקשר זה פוטר הלקוח את המנפיקה מאחריות, והלקוח יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לו ו/או לאחרים, עקב שימוש באמצעי הזיהוי על-ידי מי שאינו מורשה לכך כפועל יוצא ממעשה או מחדל של הלקוח.
4. השירותים בערוצי התקשורת
4.1. קבלת השירותים בערוצי התקשורת השונים ייעשו על-ידי הלקוח בהתאם להוראות והנחיות המנפיקה כפי שתודיע עליהם מעת לעת. המנפיקה תהא רשאית לקבוע מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אילו פעולות ניתנות לביצוע בערוצי תקשורת וכן להתנות את מתן השירותים בתנאים, לרבות להגביל פעולות בערוצי התקשורת למשל בדרך של סכומים מזעריים ומרביים, קבלת הבהרות ו/או מידע מהלקוח וכל תנאי אחר, וכן לקבוע איזה מידע והוראות ניתן לקבל בערוצי תקשורת, סוגי ערוצי התקשורת בהם ניתן ליתן הוראות כאמור ו/או איזה מהן, ותיידע את הלקוח בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור, תהיה המנפיקה רשאית בעתיד, להוסיף, לצמצם, לגרוע ו/או לשנות את תחומי המידע ואופני התקשרות אליהם, והלקוח יוכל להצטרף אליהם על פי בקשתו והוא מסכים כי אם יבקש להצטרף לשירותים אלו, יחולו התנאים המפורטים בהסכם זה.
4.2. המנפיקה תהיה רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה, לסרב לקבל מאת הלקוח הוראות בערוצי תקשורת או חלק מהן, או להגביל את מתן השירותים, כולם או חלקם, בין לכלל הלקוחות ובין ללקוח, בכל דרך שתיראה לה. המנפיקה תהיה רשאית לבצע את הוראות הלקוח בערוצי התקשורת באופן חלקי וזאת בכל מקרה בו ההוראה אינה ברורה או נוגדת הוראות כל דין ו/או הסכם. בכל מקרה שתתקבל הוראה לביצוע פעולה או למסירת מידע שלא הותרה על-ידי המנפיקה במפורש או שסורבה על ידה, המנפיקה רשאית להתייחס להוראות כאמור, או לחלקן כבטלות ומבוטלות מלכתחילה.

5. אופן ביצוע הוראות בערוצי תקשורת
5.1. כל הוראה ו/או שירות בערוצי תקשורת, שתתקבל מאת הלקוח, שיתבקשו מאת הלקוח, יבוצעו על-ידי המנפיקה בהתאם לנהלים, ההסדרים וההוראות הנהוגים ושיהיו נהוגים אצל המנפיקה במועד ביצוע ההוראה הנ"ל, לגבי הוראות מסוג ההוראה ובהתאם לשקול דעתה של המנפיקה.
5.2. ההוראות שיינתנו על-ידי הלקוח במסגרת השירותים, יחייבו את הלקוח לכל דבר ועניין והלקוח פוטר את המנפיקה מכל אחריות לכל נזק, הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם ללקוח, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משגיאה של הלקוח ו/או מפעולה כלשהי של המנפיקה בהתאם לשירות שהתבקש על-ידי הלקוח, לרבות בגין הוראות שהגיעו אל המנפיקה באופן משובש בתנאי שהשיבוש אינו בשליטתה של המנפיקה והאחרונה עשתה מאמץ סביר למניעתו.
5.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע ללקוח כי מוטלת עליו אחריות לשמור בקפדנות על אמצעי הזיהוי, ולא להעבירם או לאפשר העברתם לאף גורם מלבד מורשים מטעם הלקוח (במידה שהלקוח הינו תאגיד) והלקוח מסכים כי המנפיקה רשאית להתייחס לכל הוראה בערוצי התקשורת, שתימסר לה מטעם הלקוח על-ידי שימוש באמצעי זיהוי, כולם או חלקם, כהוראה שניתנה על-ידי מורשים מטעם הלקוח (במידה שהלקוח הינו תאגיד).
5.4. ידוע ללקוח כי מידע שיקבל מהמנפיקה בערוצי תקשורת, יהיה מעודכן בהתאם לרישומי המנפיקה. בכל מקרה של סתירה בין המידע שהתקבל בערוצי התקשורת לבין רישומי המנפיקה, יגברו רישומי המנפיקה.
5.5. מתן הוראות למנפיקה וקבלת השירותים תיעשה בכפוף להיתרים ולהוראות בנק ישראל הקיימים וכפי שיעודכנו מעת לעת.
5.6. המנפיקה נוקטת בהליכי שמירה של הפעולות המבוצעות בערוצי התקשורת בהתאם לדין. כמו-כן, הלקוח מסכים שהמנפיקה תקליט את שיחות ו/או תשמור בכל אמצעי אחר את ההוראות הטלפוניות והודעות ה- sms שיינתנו על-ידו.
5.7. כל רישום שיתקבל באמצעות ערוצי התקשורת ו/או כל רישום אחר עקב בקשה או פניה של הלקוח או בקשה למתן שירות שהתקבלה באמצעות ערוצי התקשורת (לרבות באמצעות הטלפון ו/או אמצעים אלקטרוניים), ישמשו כראיה לכאורה לכל האמור בהם ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ראיה לכאורה הן לכך שהלקוח פנה למנפיקה והן לתוכן האמור באותה בקשה. ללקוח תינתן האפשרות להוכיח כי אין כך הדבר.
5.8. בכל מקרה, יתכן שהלקוח לא יוכל לבטל הוראה בערוצי תקשורת שניתנה על ידו, ככל שזו בוצעה על-ידי המנפיקה לאחר קבלתה ו/או מכל סיבה אחרת, שתימנע ביטולה, לפי שיקול דעתה של המנפיקה.
5.9. הלקוח מסכים ומתחייב לא לשדר נתוני סרק (spam וכיו"ב), נתונים שגויים ו/או בלתי סבירים.

6. פטור מוגבל מאחריות לעניין שירותים בערוצי תקשורת
6.1. המנפיקה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם ללקוח במישרין או בעקיפין, כתוצאה מנסיבות שאין למנפיקה שליטה עליהם ובתנאי שהמנפיקה עשתה מאמץ סביר למניעתם ולעמוד בהתחייבויותיה, ובכלל זה בכל אחד מהמקרים הבאים:
6.1.1. הפסקות בשירותי מידע.
6.1.2. שיבוש בנתונים כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת, או מתקלות אחרות שאינן כאמור לעיל בשליטת המנפיקה ובתנאי שהמנפיקה עשתה מאמץ סביר למניעתן.
6.1.3. גורמים שמקורם בכוח עליון.
6.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המנפיקה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם ללקוח במישרין או בעקיפין כתוצאה משיבוש במידע, בנתונים, בהעברת או בקליטת הוראות הביצוע ו/או כתוצאה מתקלות אחרות ובתנאי שאינם בשליטתה והמנפיקה עשתה מאמץ סביר למניעתן.
6.3. המנפיקה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם ללקוח, במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעולה כלשהי של המנפיקה בהתאם לשירות שהתבקש על-ידי הלקוח.
6.4. המנפיקה מודיעה כי אף על-פי שהיא נוקטת בכל אמצעי סביר לאבטחת המערכות וערוצי התקשורת באמצעותם ניתנים השירותים קיים סיכון של חדירה למאגרי מידע שבהם מצוי המידע אודות הלקוח ו/או אודות חשבונותיו, וכן של ביצוע פעולות שונות ללא הסכמת הלקוח. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הצדדים על-פי דין.
6.5. הלקוח יהיה אחראי בלעדית בכל הקשור לשמירה ו/או לאבטחת המידע ולפרטיות המידע שהתקבל אצלו באמצעות ערוצי התקשורת, ולמנפיקה לא תהא כל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בקשר לכך.
7. דמי שימוש
למנפיקה שמורה הזכות לגבות דמי שימוש ו/או תפעול ו/או עמלות בגין השירותים ו/או חלק מהם, בשיעור ובמועדים שייקבעו על-ידי המנפיקה, ובהתאם לתעריפון.
8. הפסקה ו/או שינוי במתן השירותים בערוצי התקשורת
8.1. המנפיקה ו/או הלקוח יהיו רשאים לבטל, בכל עת, את השימוש בערוצי התקשורת או בחלקם, בהודעה בכתב שתינתן לצד שכנגד, ובכפוף למפורט להלן.
8.2. הלקוח יהיה רשאי להפסיק קבלת השירות בכל עת בהודעה של 14 יום מראש ובכתב.
8.3. המנפיקה תהיה רשאית לשנות את התנאים שבהסכם זה ו/או את השירות, ו/או את היקף השירות להקטינו ו/או להפסיקו בהודעה בכתב שתינתן ללקוח לפחות 14 יום לפני כניסת השינוי ו/או ההפסקה לתוקף, או בכל מועד אחר שיותר על-פי הדין, למעט במקרים חריגים, בהם המנפיקה תסבור שהדבר דרוש לצורך הגנה על עצמה ו/או על הלקוח, שאז תהינה רשאית לעשות כן מיידית.
9. הוראות נוספות למתן שירותים באמצעות הפקסימיליה
לקוח המעוניין לקבל שירותים באמצעות הפקסימיליה תחולנה לגביו גם ההוראות הבאות:
9.1. כל הוראה בפקסימיליה שתימסר למנפיקה על-ידי הלקוח תהא חתומה על-ידי הלקוח. כמו-כן, הלקוח מתחייב לפעול בקשר לשירותי הפקסימיליה בהתאם להוראות ולהנחיות המנפיקה, כפי שתהיינה מעת לעת.
9.2. הלקוח מתחייב להודיע למנפיקה מיידית על כל החלפה של מספר מכשיר פקסימיליה אליו ביקש מהמנפיקה לשלוח מידע, ומתחייב לשאת בכל התוצאות שיינבעו מאי-מתן הודעה על כך למנפיקה, כאמור.
9.3. הלקוח פוטר את המנפיקה מאחריות בגין כל נזק, הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם לו או לאחרים שיקבלו ממנו מידע, פרטים או נתונים הכלולים בשירותים, במישרין או בעקיפין, אם כתוצאה מתקלה כלשהי במכשיר הפקסימיליה, או באמצעי תקשורת כלשהו, או משיבוש במידע, בנתונים, בהעברת או בקליטת הוראות ו/או כתוצאה מתקלות אחרות, לא יוכל לקבל את שירותים באמצעות פקסימיליה, כולם או חלקם, או שיקבל מידע בלתי מעודכן למועד קבלתו, ובלבד שהדבר אינו בשליטת המנפיקה, והיא עשתה מאמץ סביר על מנת למנוע אותו. כן, פוטר הלקוח את המנפיקה מאחריות במידה שלא השגיח על מכשיר פקסימיליה כראוי, ובכלל זה במקרה שצד שלישי יצפה במידע שיתקבל באמצעות המכשיר.
10. הוראות נוספות למתן שירותים באמצעות SMS
לקוח שמעוניין לקבל שירותים באמצעות משלוח הודעות SMS ("שירותי SMS") תחולנה לגביו גם ההוראות הבאות:
10.1. אם הלקוח ימסור את הטלפון לשימוש אחר, או לא ישגיח עליו כראוי תחול עליו מלוא האחריות בקשר לכך, לרבות אם המידע שניתן באמצעות הטלפון נצפה על-ידי אחר שיבצע באמצעותו שירותים שונים, והלקוח מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לו או למנפיקה בקשר לכך.
10.2. הלקוח מתחייב להודיע למנפיקה לאלתר בכל מקרה של הפסקת שימוש בטלפון לרבות במקרה גניבה ו/או אובדן ו/או מכירה ו/או ניתוק ו/או החלפה ו/או העברת בעלות בטלפון ו/או בכל מקרה אחר של הפסקת השימוש הבלעדי בטלפון על ידי הלקוח, ומתחייב לשאת בכל התוצאות שיינבעו מאי-מתן הודעה על כך למנפיקה, כאמור.
10.3. השירותים שיינתנו ללקוח בפועל, מעת לעת, מתוך כלל שירותי sms שהתבקשו על ידו ו/או שיתבקשו על ידו בעתיד, יהיו בהתאם לשיקול דעתה של המנפיקה. מובהר בזאת, כי שירותי sms ניתנים רק לטלפונים של חברות סלולר ישראליות ורק לטלפונים ניידים התומכים בקבלת הודעות sms בעברית.
10.4. לצורך קבלת שירותי SMS על-ידי המנפיקה, הלקוח מתחייב, לפעול בהתאם להוראות והנחיות המנפיקה, כפי שתודיע עליהם מעת לעת, ולהעביר לה מידע ככל שיידרש.
10.5. שירותי sms תלויים בפעילות התקינה של חברת הסלולר, ובכלל זה באיזורי כיסוי ובעומס על קווי טלפון, וכמו כן בשיבושים בנתונים כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת, שיבושים בנתוני מידע כללי וגורמים שמקורם בכח עליון. לפיכך לא תהיה ללקוח כל טענה בדבר שיבוש או עיכוב בקבלת שירותי sms הנובעים מתקלות ו/או שיבושים כאמור (ובכלל זה אם הודעת sms כלשהי לא הגיעה במועד), ובלבד שהשיבוש או העיכוב אינם בשליטת המנפיקה, והיא עשתה מאמץ סביר על מנת למנוע אותם. מבלי לגרוע מהאמור, ידוע ללקוח כי ייתכן שלא יוכל לקבל שירותי sms כאשר ישהה עם הטלפון הנייד מחוץ לישראל, או ששירותי sms יפעלו באופן חלקי או משובש.
10.6. הלקוח פוטר את המנפיקה מאחריות בגין כל נזק, הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם לו או לאחרים שיקבלו ממנו מידע, פרטים או נתונים הכלולים בשירותי sms, במישרין או בעקיפין, אם כתוצאה מתקלה כלשהי בטלפון הנייד, או באמצעי תקשורת כלשהו, או משיבוש במידע, בנתונים, בהעברת או בקליטת הוראות ו/או כתוצאה מתקלות אחרות, לא יוכל לקבל את שירותי sms, כולם או חלקם, או שיקבל מידע בלתי מעודכן למועד קבלתו, ובלבד שהדבר אינו בשליטת המנפיקה ונעשו על ידה מאמצים סבירים למניעתם.
10.7. אם הלקוח ימסור את הטלפון הנייד לשימושו של אחר ו/או אם לא ישגיח עליו כראוי, ו/או אם לא יודיע למנפיקה מידית על קרות איזה מהאירועים הנזכרים בסעיף 20.10.2 לעיל, ו/או בכל מקרה של ציתות והאזנה לטלפון הנייד, תחול עליו מלוא האחריות בקשר לכך ובכלל זה במקרה שצד שלישי כלשהו יצפה במידע שהתקבל מהמנפיקה במסגרת שירותי SMS, או שאותו צד שלישי יבצע באמצעות הטלפון הנייד פעולה כלשהי בקשר לשירותי SMS. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחברות בקשר לפעילות הלקוח כמתואר לעיל.
10.8. כל רישום שיתקבל במסגרת שירותי sms ו/או כל רישום אחר אצל המנפיקה בקשר עם שירותי sms, ישמשו כהוכחה לכאורה לכל האמור בהם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כהוכחה הן לכך שהלקוח פנה למנפיקה כמצוין ברישומים והן לתוכן האמור באותה בקשה, פניה והשירות שניתן ללקוח ומועדיהם.
10.9. המנפיקה מודיעה כי על אף שהמנפיקה נוקטת בכל אמצעי סביר לאבטחת המערכות שבאמצעותן ניתנים שירותי sms, קיים סיכון של חדירה למאגרי מידע שבהם מצוי המידע אודות הלקוח, לרבות בקשת שירותי sms ללא הסכמת הלקוח ו/או שלא על-ידי מי שהורשה על ידו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הצדדים על-פי דין.
10.10. הלקוח מסכים שהמנפיקה תקליט ו/או תשמור בכל אמצעי אחר את ההוראות הטלפוניות והודעות ה-sms שיינתנו על ידו.
10.11. ביטול שירותי sms - המנפיקה תהיה רשאית לבטל את שירותי smsו/או לחסום את יכולת הלקוח להשתמש בהם או בחלקם ו/או לצמצם את שירותי sms הניתנים ו/או שיינתנו על ידה, ו/או לשנות את התנאים בקשר לשירותי sms , וזאת בהודעה מראש; למעט במקרים חריגים, בהם תסבור המנפיקה שהדבר דרוש לצורך הגנה על הלקוח ו/או על המנפיקה, שאז תהיה המנפיקה רשאית לעשות כן מיידית.
10.12. תנאי מהותי למתן שירותי SMS הוא, מסירת נתונים שונים אודות הלקוח אצל המנפיקה והיקף פעילותו שם, המצויים במאגרי המידע של המנפיקה שנדרשים לצורך מתן שירותי SMS, לחברה הסלולרית. בחתימתו על הבקשה להנפקת כרטיס חיוב הלקוח מאשר ומרשה למנפיקה ולחברת הסלולר לעשות שימוש במידע לצרכי מתן שירותי sms, ומשחרר את המנפיקה ואת חברת הסלולר מאחריות להפרת כל חובת סודיות בהן חבה מי מהן כלפי הלקוח, אם חייבת, ו/או להפרת חובותיה של מי מהן כלפי הלקוח מכוח דיני הגנת הפרטיות (ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981), אם קיימות, והכל בקשר עם האמור לעיל ומתן שירותי sms.
10.13. עלות משלוח הודעות sms - מוסכם על הלקוח, כי בגין כל בקשה לקבלת מידע באמצעות הטלפון הנייד על-פי דרישת הלקוח (היינו: משלוח sms על-ידי הלקוח למנפיקה), הלקוח יחויב על-ידי חברת הסלולר בסכום על-פי התעריף כפי שיהיה נהוג אצלה באותו מועד (אף אם ההודעה לא תגיע למנפיקה או לא תגיע בפורמט שיאפשר קריאתה).
11. הוראות נוספות לעניין מתן שירותים באמצעות האינטרנט
על מתן שירותים באמצעות האינטרנט יחולו גם ההוראות, התנאים וההצהרות הבאים:
11.1. מתן הוראות ו/או קבלת שירותים באמצעות האינטרנט כפופים לתנאי השימוש והגלישה כפי שמופעים באתר האינטרנט של המנפיקה, והלקוח מסכים בזה כי עצם מתן הוראה על ידו לביצוע פעולה ו/או לקבלת שירות באינטרנט, מהווה אישור כי הלקוח קיבל על עצמו את כל האמור בתנאי השימוש, אשר יחול על הלקוח ויחייב אותו.
11.2. המנפיקה אינה אחראית לתקלות ושיבושים באינטרנט, ולכל נזק העלול להיגרם ללקוח כתוצאה משימוש באינטרנט, ככל שהשיבוש או התקלה כאמור אינם בשליטת המנפיקה והמנפיקה עשתה מאמץ סביר למנוע אותם.
11.3. לאחר אישור פעולה כלשהי באינטרנט על ידי הלקוח, יתכן והלקוח לא יוכל לחזור ולבטל את ההוראה שניתנה על ידו, בין אם בוצעה כבר בפועל באותה עת ובין אם לאו.
11.4. חלק מן המידע הניתן באינטרנט הינו מידע המסופק על-ידי צדדים שלישיים ועל אחריותם בלבד. כמו כן, באתר האינטרנט ישנם קישורים לאתרים אחרים.

12. הוראות נוספות לעניין מתן שירותים באמצעות דואר אלקטרוני
לקוח שמעוניין לקבל שירותים באמצעות הדואר האלקטרוני, תחולנה לגביו גם ההוראות הבאות:
12.1. תנאי למתן שירותים באמצעות הדואר האלקטרוני הינו שהלקוח הינו הבעלים של כתובת הדואר האלקטרוני שמסר למנפיקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל עוד לא הגיעה למנפיקה הודעת הלקוח על שינוי כתובתו, תתייחס המנפיקה לכתובת האחרונה שנמסרה לה ככתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח.
12.2. כל רישום אצל המנפיקה בקשר עם שירותי הדואר האלקטרוני, ישמש כהוכחה לכאורה לכל האמור בהם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כהוכחה הן לכך שהלקוח פנה למנפיקה כמצוין ברישומים והן לתוכן האמור באותו רישום, פניה והשירות שניתן ללקוח ומועדיהם.
12.3. האחריות בכל הנוגע לאבטחת המידע ולפרטיות המידע בתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח, מוטלת על הלקוח, ולמנפיקה לא תהיה כל אחריות לכל נזק, הפסד ו/או הוצאה בקשר לכך בתנאי שעשתה מאמץ סביר למניעתם.
12.4. במשלוח דואר אלקטרוני עלולות להיגרם תקלות וטעויות שונות, בין בגין הגעת הדואר האלקטרוני לצדדים שלישיים, בין בגין חשיפת הדואר האלקטרוני לניסיונות יירוט ברשת האינטרנט, ובין מכל סיבה אחרת והלקוח פוטר את המנפיקה מכל אחריות לתקלות או טעויות כאמור בתנאי שאינם בשליטתה של המנפיקה ובתנאי שעשתה מאמץ סביר למניעתם. ללקוח הוסבר כי ניתן לקבל את המידע בסביבת עבודה מאובטחת באתר האינטרנט של המנפיקה ובכל זאת ברצונו לקבל את המידע גם באמצעות דואר אלקטרוני.
12.5. הלקוח פוטר את המנפיקה מאחריות בגין כל נזק, הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם לו ו/או לאחרים שיקבלו ממנו מידע, פרטים או נתונים הכלולים בשירותים כאמור, במישרין או בעקיפין, אם כתוצאה מתקלה כלשהי בדואר האלקטרוני, או באמצעי תקשורת כלשהו, או משיבוש במידע, בנתונים, בהעברת או בקליטת הוראות ו/או כתוצאה מתקלות אחרות, לא יוכל לקבל את שירותי דואר אלקטרוני, או שיקבל מידע בלתי מעודכן למועד קבלתו, ובלבד שהדבר אינו בשליטת המנפיקה ובתנאי שעשתה מאמץ סביר למניעתם.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

ישנן שגיאות במילוי הטופס

שלח

אישור

פנייתך התקבלה בהצלחה

מענה יינתן תוך 2 ימי עסקים. *במידה ולא התקבל מענה בזמן שהוגדר ייתכן שתשובתנו הועברה באופן אוטומטי לתיבת קידומי מכירות/דואר זבל.

מספר פניה:

חזרה

תקלה במערכת

לא ניתן להשלים את הפעולה

חזור
  • נושא פנייה
  • שעות פעילות מוקד
  • טלפון
  אובדן/גניבת כרטיס
אובדן/גניבת כרטיס
24/7- למעט יום כיפור 03-6364400 שלוחה 1
סיוע חירום בשימוש בכרטיס בחו"ל
24/7- למעט יום כיפור 972-3-6364666 
Services24/7@isracard.co.il
שירות לקוחות בנושא ברורים כספיים והטבות
ימים א'-ה'
9:00-16:00

 6272*
קבלת קהל

ימים א'-ה'
8:00-16:00
המסגר 40, תל אביב
 6272*
לקבלת הלוואה

בימים: א'-ה'
8:00-18:00
6660*
הזמנת כרטיס חדש
בימים: א'-ה'
9:00-16:00
 1800-204466
בקשת הלוואה במסגרת הכרטיס - שירות עצמי
הפעלת ביטוח נסיעות לחו"ל
בימים: א'-ה'
8:00-20:00
יום ו': 08:00-12:30

03-6381919
טל' חירום: 03-9221088
שירות עסקה בטוחה ברשת
24/7 למעט יום כיפור 03-6364488
תמיכה טכנית באתר / אפליקציה
בימים: א'-ה'
9:00-16:00
 03-6364499

 

חזרה למעלה