תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות – "קניה בטוחה ברשת"

  Verified By Visa (עבור כרטיסי ויזה)
  SecureCode MasterCard (עבור כרטיסי מסטרקארד)

  תודה שבחרת בשירות "קניה בטוחה ברשת", של קבוצת ישראכרט (להלן: "השירות"). השירות מסופק ע"י ישראכרט בע"מ למחזיקי כל כרטיס האשראי מסוג Visa ,MasterCard® ,המונפקים על ידי קבוצת ישראכרט. בעצם השימוש בשירות, הינך מתחייב כי הינך כשיר לקבלת השירות וכי הינך מסכים להיות כפוף לכל התנאים והכללים האמורים במסמך תנאי שימוש זה. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אל תעשה שימוש בשירות. השירות מוצע לך בכפוף להסכמתך, ללא תנאי ושינוי, לתנאים, לכללים ולהוראות האמורים להלן. שים לב: תנאי השימוש בשירות כפופים להסכם כרטיס חיוב שנחתם איתך במועד הנפקת הכרטיס. הסכם תנאי השימוש שלהלן נכתב בלשון זכר מתוך נוחות בלבד, והאמור בו מתייחס לשני המינים.
  קבלת תנאים
  1 . השירות יסופק לך בכפוף לתנאי השירות המובאים לעיל, ובכפוף להסכם כרטיס חיוב אשר נחתם איתך במועד הנפקת הכרטיס. כל התנאים המפורטים להלן, אלא אם נאמר אחרת, באים להוסיף על התנאים בהסכמים הנ"ל.
  2 . קבוצת ישראכרט שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מעת לעת את תנאי השימוש בשירות זה.. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש של שירות קניה בטוחה ברשת".
  3 . הינך מסכים בזאת כי בעצם השימוש בשירות, אתה מביע את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן. תוכל לפרוש מהשרות בכל רגע באמצעות שימוש בהקשה על מקש "ביטול".
  4 . קבוצת ישראכרט שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את השירות, או חלק ממנו, עם או ללא הודעה אליך. במקרה כזה קבוצת ישראכרט לא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו.
  5 . קבוצת ישראכרט שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ממך, מלבד ההסכמה הניתנת כאן, כי תחתום על מסמך תנאי שימוש זה, בגרסה לא אלקטרונית. האמור בסעיף זה לא יפחית ו/או יפגע בתוקפו של הסכם זה.
  תיאור השירות
  6 . השירות מאפשר לך דרך נוחה ובטוחה לבצע עסקאות כספיות ברשת האינטרנט, בדרך של הקטנת אפשרות לתרמית.
  7 . בנוסף, השירות יכול לשמש אותך למטרות תיעוד, כמו גם כדי לפתור כל מחלוקת עתידית באשר לביצועה של עסקה מסוימת.
  שים לב: השירות ניתן ואפשרי רק באתרים אשר הצטרפו לשירות ומאושרים ע"י קבוצת ישראכרט, מסטרקארד העולמית או ויזה העולמית או אמריקן אקספרס העולמית.
  התחייבויות בעת הצטרפות לשירות
  8 . בעצם השימוש בשירות, הינך מאשר לקבוצת ישראכרט לשמור מידע מסוים אודותיך, ואודות כרטיס/י האשראי שברשותך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של קבוצת ישראכרט כהגדרתה להלן.
  הצטרפות
  9 . שימוש בשירות מחייב גישה ונגישות לרשת האינטרנט (World Wide Web), כמו גם ציוד גישה מתאים דוגמת מחשב ומודם, או כל כלי אחר המאפשר גלישה באינטרנט.
  10 . קבוצת ישראכרט שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר לך להשתמש בשירות זה אם אין ביכולתך לספק לקבוצת ישראכרט את פרטי המידע הדרושים לה כדי לספק את השירות, או אם ספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון במהלך השימוש בשירות (ככל שתידרש לעשות כן), או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.
  11 . אתה מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של קבוצת ישראכרט בנוגע לשירות ובנושא בירורים לגבי עסקאות שבוצעו באמצעות שירות זה.
  זיהוי המשתמש בעת השימוש בשירות
  12 . הנך מסכים כי קבוצת ישראכרט תוכל לאמת את זהותך, לרבות לשם אישור עסקאות בכרטיס האשראי.
  מדיניות הפרטיות
  כללי
  13 . בכדי להשתמש בשירות בנוחות וביעילות, הינך מתבקש לספק לקבוצת ישראכרט מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו נושאים אופי אישי ובנקאי (להלן: "המידע"). להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת קבוצת ישראכרט באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך (להלן: "מדיניות הפרטיות"), ניתן לצפות במדיניות הפרטיות באתר האינטרנט ובאפליקציה של ישראכרט ואמריקן אקספרס. יש להדגיש כי קבוצת ישראכרט רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. קבוצת ישראכרט נוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך. כמו כן, דואגת לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת.
  לא חלה עליך חובה מכוח חוק למסור את המידע האישי שהתבקש ממך. מסירת יתר הפרטים תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זה, בלא קבלת הפרטים המלאים שיתבקשו, קבוצת ישראכרט תהא רשאית שלא לספק את מלוא השירות או חלק ממנו. מסירת הפרטים הבאים, ככל שתתבקש להזין, היא חובה על-פי דין: שם מלא, מספר זהות, תאריך לידה/תאריך התאגדות, מין, מען, פרטים שונים אודות נהנה, מספר מלא של חשבון הבנק ושם בעלי חשבון הבנק.14 . מדיניות הפרטיות יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו קבוצת ישראכרט תשנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו אנו משתמשים במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, אנו נודיע לך על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר האינטרנט, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני או בעת מהלך שימוש נוסף בשירות. כאמור לעיל, מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה נגישה באתר האינטרנט ובאפליקציה של ישראכרט ואמריקן אקספרס.
  15 . מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך ההצטרפות לשירותים בכלל ולשירות זה בפרט, המידע האישי המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתרים שהצטרפו לשירות.
  16 . קבוצת ישראכרט אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעות קבוצת ישראכרט ע"י צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים בשירות, ואשר אינם בשליטתה של חברת קבוצת ישראכרט. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.
  17 . במהלך השימוש בשירות תתבקש לספק לנו מידע בנקאי אודותיך כגון מספר כרטיס האשראי שברשותך, בו הינך מבקש לבצע את הרכישה.
  18 . יודגש שוב כי הפרטים אשר יסופקו לקבוצת ישראכרט, יכול ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות קבוצת ישראכרט, או על ידי מידע דומה שסופק לקבוצת ישראכרט, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.
  19 . קבוצת ישראכרט ו/או ספק שירותי העברת הנתונים מתעדים באופן אוטומטי בשרתיהם את כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך, ובכלל זה כתובת ה- IP שלך, וכן את כל הדפים בהם בקרת. בהסכמתך להסכם תנאי השימוש שלעיל הנך מסכים כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי קבוצת ישראכרט.
  20 . קבוצת ישראכרט משתמשת במידע שנאסף אודותיך למטרות הבאות:
  20.1. יצירת קשר עמך.
  20.2. משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS.
  20.3. ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכיה של קבוצת ישראכרט.
  20.4. בכדי למנוע שימוש לא חוקי, ו/או לא מורשה בכרטיס/י האשראי שברשותך.
  20.5. לצורך מתן השירות על פי תנאים אלו.
  שימוש וגילוי במידע אודות הלקוח
  21 . קבוצת ישראכרט לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר לה, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט העברה לספק שירותי העברת נתונים.
  22 . קבוצת ישראכרט תהא רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, למעט העברה לספק שירותי העברת נתונים, בכפוף לתנאים הבאים:
  22.1. קבוצת ישראכרט קבלה את הסכמתך המפורשת לחשוף מידע זה.
  22.2. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו קבוצת ישראכרט.
  22.3. קבוצת ישראכרט תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.
  22.4. במקרה בו קבוצת ישראכרט תמצא כי פעולותיך מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
  22.5. העברת המידע לחברות הקשורות לקבוצת ישראכרט.
  אבטחה והפסקת השירות
  23 . קבוצת ישראכרט משאירה בידך את האפשרות לבטל את השימוש בשירות בכל עת. ניתן לבטל את השרות באמצעות הקשה על "ביטול".
  24 . הצפייה בדפי השירות מאובטחת באמצעי הצפנה מתקדמים ביותר, ובין היתר בפרוטוקול אבטחה מסוג SSL.
  אחריות בעל הכרטיס
  25 . קבוצת ישראכרט לא תהא אחראית בגין נזק או אובדן שיגרם לך כתוצאה משימוש שלא בהתאם להסכם תנאי השימוש שלהלן, וזאת בכפוף לכל דין, ולאמור בהסכם כרטיס חיוב וכפועל יוצא מכל עניין שאינו בשליטתה ובתנאי שעשתה מאמץ סביר למנועו.
  26 . קבוצת ישראכרט שומרת לעצמה את הזכות לבטל, זמנית או לצמיתות, את השירות, ולא תהיה לך כל טענה בדבר ביטול כאמור.
  מסחר אלקטרוני
  27 . כל עסקה, תשלום, התכתבות, משלוח סחורה, ופעולה אחרת הנובעת ממערכת היחסים שלך עם אתרי אינטרנט העוסקים במסחר אלקטרוני, או סוחרים מקוונים, באמצעות השימוש בשירות, הינם בינך לבין הסוחר המקוון לבד. הנך מסכים, אלא אם נקבע אחרת על פי דין, או בהסכם כרטיס חיוב של קבוצת ישראכרט עמך, כי קבוצת ישראכרט איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתרים או ירכשו באמצעות השירות, וכן לא תשא באחריות לכל נזק שיגרם לך עקב ביצוע עסקאות אלה.
  28 . קבוצת ישראכרט מבהירה כי השימוש של אתר אינטרנט או סוחר מקוון בשירות, אינה מהווה המלצה מצד קבוצת ישראכרט לרכישת הטובין המוצעים באמצעות אותו אתר, או סוחר מקוון. כך גם מובהר בזאת, כי קבוצת ישראכרט איננה מאשרת את איכותם או את זהותם של הסוחרים המשתמשים בשירותיה.
  הודעות ועדכונים
  29 . הודעות ועדכונים באשר לשירות, לרבות דואר פרסומי (בכפוף להסכמתך), יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל, או באמצעות הודעות SMS, לכתובת אותה ציינת בטופס ההצטרפות שמלאת, או שנמסרה לנו במסגרת מתן השירות הנוכחי, או במסגרת הנפקת כרטיס/י האשראי שלך.
  גיל ואחריות כללית
  30 . תנאי למתן השירות הינו שאתה בגיר וכשיר משפטית למתן התחייבויותיך עפ"י תנאי השימוש זה, לרבות שימושך בשירות. אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם כרטיס חיוב שלך עם קבוצת ישראכרט, מובן לך כי אתה נושא באחריות פיננסית מלאה בעבור כל השימושים בשירות, ועבור כל אלו אשר אישרת להם להשתמש בשירות, או בסיסמתך, או בכל חלק מפרטי ההצטרפות שלך אשר מאפשר שימוש בשירות.
  סמכות שיפוט
  31 . השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד, ולסמכות השיפוט הייחודית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב- יפו (ישראל). מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של קבוצת ישראכרט להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תשא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.