neighbor

מגוון רחב של אפשרויות לניהול הבניין המשותף בדגש על חסכון בזמן וכסף.

אודות השירות

  neighbor היא מערכת לניהול בניינים משותפים המנוהלים ע"י ועד בית.
  neighbor שמה דגש על הצרכים של הדיירים ושל ועדי הבתים בבניינים משותפים, במטרה לתת פתרון מלא בנושאים המרכזיים הבאים: תשלומים, תקשורת, תקלות ונושאים משפטיים.

  השימוש במערכת ללא כל עלות.

      

לפרטים והרשמה >>

תשלום ועד בית

  מהיום neighbor מאפשרת לשלם באשראי תשלום ועד בית ואת כל סוג התשלום שדיירים בבניין משותף צריכים לשלם.

  • ניהול גבייה – תשלום באשראי ישירות לחשבון הבנק של חשבון ועד בית, המערכת מוציאה באופן אוטומטי קבלה לדייר במייל
  • צפייה בהוצאות – ניתן לצפות בזמן אמת בכל ההוצאות השוטפות של הבניין ברמה החודשית
  • מאזנים – סיכום הוצאות והכנסות של הבניין ברמה החודשית והרבעונית
לפרטים והרשמה >>

תקשורת

  • המערכת מאפשרת למשתמש לתקשר עם ועד הבניין ודיירים נוספים, בצורה נוחה לשימוש
  • לקבל החלטות משותפות עם הדיירים, להצביע על נושאים ולדרג שירותים
  • אפשרות לקבל הודעות ממגוון רחב של גופי שלטון ורשויות שונות
  • אפשרות לקבל הודעות הרלוונטיות לדירה הספציפית בה המשתמש מתגורר
לפרטים והרשמה >>

טיפול תקלות

  • המערכת מאפשרת למשתמשים לדווח על תקלות לועד הבניין ומאפשרת לועד הבניין לנהל את הטיפול בתקלות בצורה נוחה ופשוטה
  • המערכת מאפשרת שימוש בדירוג אנשי מקצוע בסביבה
לפרטים והרשמה >>

נושאים משפטיים

  • המערכת מאפשרת למשתמשים למצוא תשובות לשאלות משפטיות בנושא חוקי הבית המשותף ולצפות בתשובות שכבר נשאלו
  • במידה ולא נמצאה תשובה, ישנה אפשרות ל- "הכה את המומחה" - קבלת תשובה ממשרד עו"ד (ללא עלות)
לפרטים והרשמה >>