תקנון "תכנית המסלולים 2024"

  1. הגדרות:

  1.1. "התכנית" – תכנית המסלולים שמפעילה ישראכרט על פי תקנון זה.
  1.2. "בית העסק" – בית עסק המעניק ללקוח הטבה במסגרת התוכנית.
  1.3.  "האתר" – אתר ההטבות שמפעילה חברת ישראכרט בכתובת: https://benefits.isracard.co.il ,או אפליקציית סלולר של ישראכרט המאפשרת גישה וביצוע פעולות באתר ההטבות של ישראכרט.
  1.4.   " הטבות" – מוצרים ו/או שירותים ו/או נכסים ו/או זכויות המוצגים באתר והניתנים על-ידי בית העסק ללקוח במסגרת התוכנית.
  1.5. "הטבת פרימיום" - הטבה ייחודית הניתנת ללקוח בכפוף לעמידתו ביעד החיובים החודשי (כמפורט בסעיף 6 להלן) שנקבע לאותה הטבה והמפורט בדף ההטבה ו/או באמצעי הפרסום השונים.
  1.6. דף הטבה" – דף הסבר לגבי ההטבה אשר במסגרתו מפורטים התנאים בקשר לכל הטבה והטבה, כגון: פרטי ההטבה, כמות המלאי המוצע והתניות למימוש (ככל שקיימות). דף ההטבה יפורסם באתר ו/או בעלון הפרסומי שישלח ללקוחות ישראכרט או באמצעי הפרסום בו מתפרסמת ההטבה.
  1.7. "התקנון" – תקנון זה.
  1.8. "ישראכרט" –ישראכרט בע"מ, מרח' בר כוכבא 12 בני ברק, ת.ד 2025 בני ברק, 5112001
  1.9. "כרטיס האשראי" – כרטיס אשראי בתוקף שהונפק ע"י ישראכרט מהסוגים המפורטים בסעיף 2.2.4 והמשויך במערכות ישראכרט לתוכנית.
  1.10. "לקוח" – מחזיק כרטיס אשראי הרשום לתוכנית.
  1.11. " מסלול" – הטבות ייחודיות בעלות מאפיינים זהים בתחומים מסוימים, כפי שיוגדרו מעת  לעת על-ידי ישראכרט.

  2. מהות התכנית:

  התוכנית כוללת מגוון מסלולים המציעים הטבות ייעודיות לפי תחומי עניין, חלקן הטבות המותנות בעמידה ביעד חיובים חודשי בכרטיס האשראי, כפי שיקבע ע"י ישראכרט מעת לעת לגבי כל הטבה בנפרד.

  3. תקופת התכנית:

  התכנית תחל ביום 01.01.2024  ותסתיים 31.12.2024. ישראכרט תהיה רשאית להאריך או להפסיק את התכנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, בהודעה של 60 יום מראש.

  4. הרשמה לתכנית:

  4.1. ההרשמה לתוכנית תהיה באמצעות האתר או בכל דרך אחרת שישראכרט תאפשר.
  4.2. הזכאים להירשם לתוכנית:
  4.2.1 בבעלות הלקוח תא דואר אלקטרוני וטלפון סלולרי המאפשר קבלת SMS.
  4.2.2 לקוח המחזיק בכרטיס אשראי ישראכרט בתוקף מהסוגים הבאים בלבד:
  gold mastercard corporate
  mastercard corporate
  mastercard business
  gold mastercard business
  mastercard platinum
  gold mastercard
  mastercard
  mastercard world elite
  VISA Corporate
  Gold VISA Corporate
  VISA
  VISA GOLD
  כרטיס More
  כרטיס תאגיד (למעט כרטיס תדלוק )
  כרטיס ישראכרט לשימוש מקומי 
  כרטיס ישראכרט צעיר
  כרטיס Eurocard
  כרטיס LifeStyle Plus

  4.3. למען הסר ספק, כרטיסי תדלוק, כרטיסים ייעודים המאפשרים רכישה בבתי עסק ספציפיים בלבד (למשל כרטיס LifeStyle SP), כרטיסי Web, כרטיסי מתנה (למשל כרטיס מתנה מסוג רשתות), כרטיסים נטענים, כרטיסים המשויכים על בנק לשימוש הבנק, מכל מן וסוג שהוא, ISRACASH, כרטיסים בנקאיים שמסגרת האשראי מועמדת על ידי בנק פועלים או בנק לאומי לישראל (למעט שיוכים בהסדר מיוחד), אינם נכללים בתכנית ואינם זכאים להירשם למסלול.
  4.4. כרטיסי דיירקט וכרטיסי +CashBack יוכלו להירשם לתוכנית, אך לא יוכלו ליהנות מהטבת פרימיום וכן כרטיסי רכש הנהנים ממסלול החזר כספי, יוכלו להירשם לתוכנית, אך לא יוכלו ליהנות מהטבת פרימיום.
  4.5. ישראכרט תהיה רשאית לשנות מעת לעת את סוגי הכרטיסים הזכאים להשתתף במסגרת התוכנית ובכלל זה להוסיף או לגרוע סוגי כרטיסים. במקרה של גריעת כרטיס כאמור, תימסר על כך הודעה.
  4.6. לצורך הרישום לתוכנית, הלקוח יידרש למסור, בין היתר, את הפרטים הבאים: תעודת זהות, 6 ספרות אחרונות של כרטיס אשראי, דואר אלקטרוני, טלפון סלולרי המאפשר קבלת SMS ו/או כל פרט זיהוי אחר בהתאם לדרישת ישראכרט מעת לעת.
  4.7. מובהר בזאת, כי אם הלקוח בחר להצטרף לתוכנית וגם למסלול "חברות התעופה" באותו כרטיס אשראי, הלקוח לא יוכל ליהנות מהטבת פרימיום.
  4.8. לקוח הרשום לתוכנית זו וגם למסלול "חברות התעופה" ומעוניין ליהנות מהטבת פרימיום, יידרש לבטל את הרישום למסלול "חברות התעופה" ולעמוד ביעד החיובים החודשי שהוגדר לאותה הטבת פרימיום החל ממועד ביטול הרישום למסלול "חברות התעופה" עד מועד החיוב הקרוב שלאחר מימוש הטבת הפרימיום.
  4.9. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא ניתן להזמין ו/או לממש הטבה בכרטיס מבוטל ו/או שאינו בתוקף ו/או שנחסם על ידי ישראכרט.

  5. ההטבות:

  5.1. במסגרת התוכנית יוצעו מגוון מסלולים ייחודיים כפי שיהיו מעת לעת, ואשר יפורטו באתר ו/או באמצעי מדיה שונים. רשימת המסלולים התקפים בכל נקודת זמן תהיה כמפורט באתר. לכל מסלול, מעבר להטבות הכלליות המתפרסמות, ישויכו הטבות ייחודיות ובלעדיות, ובכלל זה הטבות פרימיום, שאותן יהיה ניתן לממש רק באמצעות כרטיס האשראי המשויך לתוכנית המסלולים ובהתאם לתנאי המימוש שיפורטו לגבי כל הטבה בדף ההטבה.
  5.2. ישראכרט תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע הוראות שונות והגבלות להטבות בכלל ולהטבות פרימיום בפרט ובכלל זה לקבוע את תוקפן, כמותן, להתנותן בעמידה ביעד חיובים חודשי, חובה לתיאום מראש, על בסיס מקום פנוי / עונות השנה, גיל, מצב בריאותי וכו'. הוראות והגבלות בקשר עם ההטבות יפורטו בדף ההטבה הרלבנטי.
  5.3. ישראכרט מעמידה את האתר לרשות בתי העסק כבמה להצגת הטבות בית העסק ללקוח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, ישראכרט אינה אחראית לנתונים והמידע המפורסמים בקשר להטבות ובכלל זה: לטיבם, איכותם, מחיריהם, כמותם במלאי, מועדי אספקתם, אחריות, מפרט טכני וכיו"ב.
  5.4. חשוב מאוד! באחריות הלקוח לעיין ב"דף ההטבה" טרם הזמנת ההטבה. על כל הזמנת הטבה יחולו הוראות תקנון זה והפרטים המפורטים בדף ההטבה בקשר לאותה הטבה.
  5.5. בהזמנת הטבה, יידרש הלקוח להזדהות באמצעות הקלדת מספר תעודת זהות ו- 6 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי המשויך למסלול אליו משויכת ההטבה ו/או כל פרט זיהוי אחר בהתאם לדרישת ישראכרט מעת לעת.
  5.6. מימוש ההטבות יבוצע ע"י הלקוח ישירות מול בית העסק מספק ההטבה בהתאם לנהוג ולמקובל באותו בית עסק ובהתאם להנחיות שיפורטו בדף ההטבה הרלוונטי.
  5.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לצורך מימוש חלק מהטבות יהיה על הלקוח לעבור מהאתר לאתר האינטרנט של בית העסק מספק ההטבה ו/או לאתר אינטרנט של צד שלישי המתפעל את מתן ההטבה. בכל מעבר מהאתר לאתר אינטרנט אחר כאמור, הלקוח יקבל הודעה על כך.
  5.8. התוכנית בכללותה, כולל כל המידע המופיע במסגרתה (ובכלל זה ההטבות), נכונים לרגע בו עודכן המידע. על אף שישראכרט עושה כמיטב יכולתה למנוע זאת, יתכנו שיבושים, טעויות אנוש, תקלות מחשב, טעויות סופר וכד'. לפיכך אין להסתמך על האמור באתר ו/או בדף ההטבה בלא לוודא עם בית העסק את האמור לגבי ההטבה והאם מתאימה לצרכיו, וישראכרט לא תישא באחריות כלשהי בקשר לכך.
  5.9. ההטבות במסגרת התוכנית אינן בהכרח במחיר הנמוך ביותר לגבי אותה הטבה, ובאחריות הלקוח לבדוק ולערוך השוואת מחירים, בטרם שימוש בהטבה.
  5.10. התמונות המתארות את ההטבות נועדו להמחשה בלבד ונמסרו על-ידי בתי העסק.
  5.11. אין בתוכנית ובמידע הכלול בה ובכלל זה בדפי ההטבה משום הצעה, שידול או ייעוץ מצד ישראכרט לרכישת הטבה כלשהיא.

  6. הטבת פרימיום:

  6.1. בחינת הזכאות להטבת פרימיום ועמידה ביעד החיובים החודשי – בחינת הזכאות להטבת פרימיום ועמידה ביעד החיובים החודשי שנקבע לאותה הטבת פרימיום כמפורט בדף ההטבה, תיעשה באמצעות בדיקת החיובים שחויבו בחשבון הבנק בגין עסקאות בבתי עסק שנעשו בכרטיס האשראי שבאמצעותו התבקשה ההטבה במועד החיוב האחרון טרם הזמנת הטבת הפרימיום באתר.
  6.2. היה והלקוח ירשם עם יותר מכרטיס אשראי אחד לתוכנית ויבקש ליהנות מהטבת
  פרימיום, בחינת העמידה ביעד החיובים החודשי תתבצע עבור כל כרטיס אשראי - בנפרד.
  6.3. לצורך בחינת העמידה ביעד החיובים החודשי, יכללו כל החיובים בכרטיס האשראי המשויך למסלול, ולמעט:
  - חיובים בגין משיכות מזומנים בארץ ובחו״ל;
  - ריביות ובכלל זה ריביות במסגרת הסדרי האשראי (הסדר קרדיט, הסדר אשראי מהיר ולמעט ריביות בהסדר קרדיט בתשלומים קבועים);
  - סכומים שחויבו ו/או זוכו במסגרת הסדר אשראי מהיר;
  - סכומים שזוכו בכרטיס;
  - עמלות;
  - סכומי טעינת כרטיסים נטענים.
  - כל שימוש אחר בכרטיס האשראי שיפורט בדף ההטבה כשימוש שאינו נכלל לצורך בחינת העמידה ביעד החיובים החודשי לאותה הטבה.
  6.4. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במידה ולקוח ביצע עסקת תשלומים רגילה או קרדיט, יחשב לצורך בחינת הזכאות להטבת פרימיום, התשלום התורן של אותה עסקה שיחויב במועד החיוב החודשי בו יימדד הלקוח. באשר לעסקאות ישראקרדיט, הסכום שייחשב לצורך בחינת הזכאות להטבת פרימיום, הוא סכום העסקה המלא אשר נקלט במועד החיוב שלאחר קליטת העסקה (במועד בו הוצגה העסקה ללקוח "לידיעה בלבד").
  6.5. ככל שישראכרט לא תודיע אחרת, לרבות בדף ההטבה הרלבנטי להטבת פרימיום מסוימת, לקוח יוכל ליהנות מעד 4 הטבות פרימיום בחודש בכלל בתי העסק המציעים הטבת פרימיום ולא יותר מפעם אחת בשבוע, בכל אחד מכרטיסיו המשויכים למסלול אליו משויכת הטבת הפרימיום והכל בכפוף לעמידה ביעד החיובים כאמור בסעיף 1.6 לעיל בכל כרטיס בנפרד.
  6.6. מודגש כי לקוח שכרטיס האשראי שלו משויך לתוכניות הטבות אחרות של ישראכרט כגון: מסלול "חברות התעופה" או לכל תוכנית צבירה אחרת, לא יוכל ליהנות גם מהטבות  לפי תקנון זה (לרבות מהטבות פרימיום).
  6.7. ישראכרט תהיה רשאית להודיע במהלך תקופת תקנון זה, על שינוי אופן חישוב בחינת הזכאות להטבת פרימיום ובכלל זה לקבוע יעד חיובים חודשי שונה לכל מסלול ו/או להטבה מסוימת ו/או להודיע על חיובים נוספים שאינם נכללים לצורך בחינת העמידה ביעד החיובים החודשי ובלבד שהדבר לא יפגע בבחינת יעד החיובים החודשי לגבי הטבה שכבר מומשה. הודעותיה של ישראכרט על-פי סעיף זה ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתקנון זה.

  7. הגנת הפרטיות:

  הגנת הפרטיות, מאגרי מידע, העברת מידע ושימוש במידע - על תקנון זה יחולו הוראות מדיניות הגנת הפרטיות ומאגרי מידע המפורסמת באתר. לצפייה במידע על הגנת הפרטיות לחץ כאן.

  8. קבלת קוד הטבה ב-SMS:

  8.1. שירותי sms ניתנים רק לטלפונים של חברות סלולאר ישראליות ורק לטלפונים סלולאריים התומכים בקבלת הודעות sms בעברית.
  8.2. קבלת ההטבות באמצעות sms תלויים בפעילות התקינה של חברת הטלפון הסלולארי, ובכלל זה באיזורי כיסוי ובעומס על קווי טלפון, וכמו כן בשיבושים בנתונים כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת, שיבושים בנתוני מידע כללי וגורמים שמקורם בכח עליון. לפיכך לא תהיה ללקוח כל טענה בדבר שיבוש או עיכוב בקבלת שירותי sms) ובכלל זה אם הודעת sms כלשהי לא הגיעה במועד), בכפוף לכך שהדבר לא היה בשליטתה של ישראכרט אשר עשתה מאמץ סביר למנעו.
  8.3. יתכן שהלקוח לא יוכל לקבל הטבות באמצעות sms כאשר ישהה עם הטלפון הסלולארי מחוץ לישראל, או ששירותי sms יפעלו שם באופן חלקי או משובש, ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפי ישראכרט בקשר לכך.

  9. הגבלת אחריות ישראכרט:

  9.1. ישראכרט אינה צד לעסקה ו/או להטבה הניתנת בית העסק בלבד. האחריות לעסקה ו/או להטבה ו/או לשירותים, לפרסומים, למוצרים, לטיבם, לאיכותם, למחיריהם, לכמותם במלאי, למועדי אספקתם, למפרט הטכני, לתיאורם וכיו"ב, הינה של בתי העסק המספקים את ההטבה. למען הסר ספק, מובהר בזה במפורש, כי לא תחול על ישראכרט כל אחריות בקשר עם המפורט לעיל באופן ישיר ו/או עקיף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השירות לתיקונים בגין הטבות שאליהם מצורפת תעודת אחריות, יינתן ע"י בית העסק המספק את ההטבה ובאחריותו הבלעדית.
  9.2. כל מערכת ממוחשבת, סובלת לעתים מתקלות. השימוש באתר, חשוף לסיכונים הטבועים במערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת. אנו עושים כל מאמץ להקטין את מספר התקלות למינימום ולאפשר להשתמש בתוכנית באופן שוטף. על אף זאת, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות והסיכונים האמורים. לפיכך, ישראכרט תהיה פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בתוכנית ו/או מזמינות התוכנית ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת בקשות הלקוח ו/או תקלות אחרות, בכפוף לכך שהדבר לא היה בשליטתה של ישראכרט אשר עשתה מאמץ סביר למנעו.
  9.3. ישראכרט איננה אחראית לכל פעולה ו/או נזק שיגרם ללקוח כתוצאה ממעבר וביצוע פעולות באתרי אינטרנט שאינם האתר.

  10. זכויות קניין:

  10.1.המידע וכל הדפים המצויים באתר הם רכושם הבלעדי של ישראכרט, ואין להעתיקם או לעשות בהם שום שימוש אחר בלא קבלת אישור מפורש לכך בכתב מאת ישראכרט. מודגש, כי גם אם יינתן אישור כאמור, הוא יהווה אישור לצרכים אישיים בלבד, ולא לצרכים מסחריים או אחרים.
  10.2. הסימנים המופיעים באתר הם סימני מסחר קנייניים של ישראכרט ו/או של בתי עסק ואין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה.
  10.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה.

  11. מהות התכנית:

  11.1. ישראכרט רשאית לשנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה, הוראות כלשהן מהוראות תקנון זה, וזאת בהודעה שתפרסם באתר ו/או באמצעים אחרים.
  11.2. ישראכרט רשאית לשנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה, את המידע והתנאים באתר גם לאחר פרסומם, ובכלל זה לבטל הטבה כלשהי, להגביל זמן מימושה או לקצרו, להגביל מלאי, להתנות את מימוש ההטבה בתנאים שונים וכו', וזאת בהודעה מראש.
  11.3. ישראכרט תהיה רשאית לצורך הגנה על ישראכרט ו/או הלקוחות ו/או בתי העסק לבטל או להקטין שירות כלשהו שניתן באמצעות האתר לאלתר, בין ללקוח מסוים ובין לכלל הלקוחות, ובכלל זה להפסיק את פעילות האתר לגמרי.

  12. כללי:

  12.1. כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות התקנון.
  12.2. לשון זכר כוללת לשון נקבה, ולהיפך. לשון יחיד כוללת לשון רבים, ולהיפך.
  12.3. השימוש בתוכנית מיועד לצרכים אישיים בלבד, ואין לעשות שימוש כלשהו בתוכנית לצרכים מסחריים מכל סוג שהוא.
  12.4. לגבי הטבות המסופקות ישירות על ידי ישראכרט – מובהר בזאת, כי אין אפשרות להחליף או להחזיר הטבה או מוצר שהוזמנו. אם תאפשר ישראכרט החזרתם או החלפתם, למרות האמור לעיל, תהיה ישראכרט רשאית, אך לא חייבת, לחייב את הלקוח בעלויות שינבעו מכך. למרות האמור לעיל ישראכרט תהיה רשאית לאשר החלפת ו/או החזרת הטבה או מוצר שהוזמנו וזאת אך ורק בתוך שבועיים מקבלתם וכשהם תקינים ושלמים באריזתם המקורית וטרם נעשה בהם שימוש.
  12.5. במידה ומימוש ההטבה נעשה ישירות מול בית עסק - מובהר בזאת כי חלפה/המרה של הטבה לאחר מימושה בין אם באתר ובין אם בבית עסק, תתבצע ישירות מול בית העסק מספק ההטבה.
  12.6. ישראכרט תהיה רשאית לפי שיקול דעתה בכל מקרה ספציפי, להעמיד הטבה ו/או להעמיד מוצר לרשות לקוח שלא פעל כאמור בתקנון זה לעיל ו/או בהנחיותיה, והלקוח לא היה רשאי לראות בכך הסכמה של ישראכרט לנהוג כך גם במקרים אחרים.
  12.7. אין בתקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מזכויות ישראכרט על פי ההסכמים בינה לבין הלקוח ובכלל זה על-פי הסכם כרטיס החיוב.

  13. הדין החל וסכמות שיפוט:

  13.1. על התוכנית חלים דיני מדינת ישראל בלבד.
  13.2. בכל התדיינות הקשורה ליחסים שבין הלקוח וישראכרט תוקנה סמכות מקומית ייחודית, לבית המשפט המוסמך במדינת ישראל הסמוך לסניף הבנק בו מתנהלים החיובים ו/או הזיכויים בקשר עם כרטיסו של הלקוח.