תקנון שימוש בשירות תשלום בנייד

  1. הגדרות

  1.1. "ישראכרט" - ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, בר כוכבא 12 בני ברק, ת.ד 2025 בני ברק, 5112001
  1.2. "הבנק" - תאגיד בנקאי, כהגדרת המונח בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, המנפיק כרטיסי חיוב יחד עם ישראכרט (ביחס לכרטיסים המונפקים במשותף כאמור).
  1.3. "המנפיקה" – ישראכרט ו/או הבנק.
  1.4. "אפליקציית ™Wallet" – אפליקציית התשלומים של חברת Apple הפועלת במכשירי iOS ומאפשרת צירוף כרטיס חיוב לצורך שירות Apple Pay ומתן הוראות לביצוע תשלומים בבתי עסק בישראל ומחוצה לה, באמצעות העברת פרטים מוצפנים (טוקן) של כרטיס החיוב.
  1.5. "בית העסק" – בית עסק בישראל או מחוצה לה, המאפשר תשלום באמצעות שירות Apple Pay.
  1.6. "שירות Apple Pay" – שירות תשלומים בכרטיס חיוב באמצעות נייד.
  1.7. "נייד" - מכשיר נייד חכם, טלפון נייד חכם, שעון, טאבלט או כל מכשיר אחר – התומך בשירות Apple Pay.
  1.8. "לקוח" – מחזיק כרטיס חיוב של המנפיקה.
  1.9. "משתמש" – לקוח הרשום לשירות Apple Pay.
  1.10. "כרטיס חיוב" – כרטיס חיוב תקין ובתוקף, שהונפק בישראל על ידי המנפיקה ומאושר לשימוש בשירות Apple Pay.
  1.11. "הסכם כרטיס חיוב" – הבקשה לקבלת כרטיס חיוב, הנספחים לבקשה, הסכם כרטיס חיוב וכל הסכם או מסמך אחר או נוסף שמסדיר את התנאים לשימוש בכרטיסי חיוב, שנקשרו בין הלקוח ובין המנפיקה.
  1.12. "מפעילת האפליקציה"– חברת Apple .
  1.13. "שימוש בשירות Apple Pay" – לרבות כל רכישה באמצעות שירות Apple Pay.

  2. כללי

  2.1. מסמך זה מפרט את התנאים הכלליים לרישום ושימוש בשירות Apple Pay.
  2.2. האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2.3. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות של תנאי שימוש אלו.
  2.4. הוראות תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש בשירות Apple Pay.
  2.5. כל שימוש בשירות Apple Pay, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי תנאי שימוש אלו.
  2.6. בעת ההרשמה לשירות Apple Pay הלקוח מתבקש, כתנאי להרשמה, לאשר באופן פעיל את הסכמתו לתנאי שימוש אלו (לרבות כל שימוש בשירות Apple Pay.
  2.7. עסקאות שבוצעו באמצעות שירות Apple Pay מוצגות כחלק מפרוט העסקאות בכרטיסי החיוב של המשתמש, כפי שמפורטים באתר המנפיקה.
  2.8. על השימוש בשירות Apple Pay יחולו, בנוסף לתנאי שימוש אלו, גם תנאי השימוש של שירות Apple Pay, מובהר שאין המנפיקה נושאת בכל אחריות ביחס לשירותי Apple Pay ו/או ביחס לכל עניין הקשור לתנאי השימוש של מפעילת האפליקציה ו/או לעמידת המשתמש בתנאים אלו.
  2.9. מובהר שהשימוש בכרטיסי חיוב בשירות Apple Pay כפוף לתנאי הסכם כרטיס חיוב. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה להסכם כרטיס חיוב, האמור בהסכם כרטיס חיוב יגבר.
  2.10. המנפיקה תהיה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תנאים אלו וזאת בכפוף למתן הודעה.

  3. מי רשאי להשתמש בתשלום בנייד

  בכפוף לכל דין, מובהר שהמנפיקה רשאית למנוע מכל לקוח להשתמש בשירות Apple Pay, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. בנוסף, המנפיקה רשאית למנוע ממשתמש להשתמש בשירות Apple Pay בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  • המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
  • המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון;
  • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במנפיקה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של שירות Apple Pay ו/או במי מבתי העסק ו/או בצד ג' כלשהו;
  • אם כרטיס החיוב שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

  4. התשלום ותנאי התשלום

  4.1. באמצעות שירות Apple Pay, יכול המשתמש לבצע תשלום על המוצרים שרכש בבתי עסק.
  4.2. משמעות ביצוע עסקה באמצעות שירות Apple Pay וסיום ההליכים הנלווים להליך ביצוע העסקה, היא שהמשתמש מאשר את סכום התשלום ומאשר את חיוב כרטיס החיוב שהוזן בנייד, ושבאמצעותו בחר לבצע את התשלום.
  4.3. בדומה לעסקה פיסית באמצעות כרטיס חיוב, תשלום באמצעות שירות Apple Pay הינו סופי ואינו ניתן לביטול.

  5. הרישום

  5.1. המנפיקה מציעה ללקוחות שורה של כרטיסי חיוב שניתנים לשימוש בשירות Apple Pay .
  5.2. ניתן לצרף כרטיס חיוב לשירות Apple Pay ישירות ו/או באמצעות אפליקציות שמציעה המנפיקה, בכפוף לתנאי השימוש של אפליקציות המנפיקה כאמור.
  5.3. על מנת שהלקוח יוכל להשתמש באחד מכרטיסי החיוב שמציעה המנפיקה, עליו למלא במדויק אחר הנחיות מפעילת האפליקציה, לרבות מתן הסכמה בנפרד לתנאי השימוש של מפעילת האפליקציה, החלים על השימוש בשירות Apple Pay.
  5.4. מבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי אין המנפיקה נושאת בכל אחריות ביחס לשירות Apple Pay ו/או ביחס לכל עניין הקשור לתנאי השירות (כפי שיעודכנו מעת לעת, אם יעודכנו) ו/או לעמידת המשתמש בתנאים אלו.
  5.5. אפליקציית ™Wallet תבקש מהלקוח להזין את פרטי כרטיס החיוב של המשתמש ולאחר מכן, בכפוף לתנאי השימוש ולשיקול דעתה של מפעילת האפליקציה ייתכן והלקוח יידרש לעבור אימות נוסף באמצעות קוד אימות לצורך השלמת תהליך הרישום.
  5.6. מובהר שהשימוש בכרטיסי החיוב בשירות Apple Pay זהה לשימוש שנעשה על ידי הלקוח בכרטיסי המנפיקה באופן פיסי.
  5.7. הזנת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. המנפיקה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו למנפיקה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות שירות Apple Pay.

  6. תשלום

  6.1. ניתן לבצע תשלום רק באמצעות כרטיס חיוב אחד מתוך רשימת הכרטיסים שצורפו בהצלחה לשירות Apple Pay.
  6.2. יתכן ובתי עסק מסוימים יאפשרו ביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב באופן פיסי בלבד, אך לא באמצעות שירות Apple Pay. המנפיקה אינה נושאת באחריות ביחס לאי האפשרות לעשות שימוש בשירות Apple Pay בבית העסק.
  6.3. כאמור, שימוש בשירות Apple Pay, כפוף לתנאי הסכם כרטיס חיוב. בהתאם לכך ובכפוף לכל דין, המנפיקה רשאית שלא לכבד עסקה שבוצעה בכרטיס חיוב באמצעות שירות Apple Pay או לדחות את ביצועה כגון, במקרה שבו ביצוע ההוראה כרוך בחיוב חשבון ומצב החשבון לא מאפשר את החיוב האמור או במקרה שבו המסגרת בכרטיס לא מאפשרת את ביצוע הפעולה.

  7. הגבלת אחריות

  7.1 האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי בתי העסק השונים, ובכלל זה לפרסומם, לטיבם, איכותם, מחירם, כמותם במלאי, מועדי אספקה, מפרט טכני, תיאורם וכיוצא בכך, חלה על בתי העסק בלבד. המנפיקה ו/או מי מטעמה אינה מספקת את השירותים ו/או מוכרת את המוצרים הניתנים בבית העסק ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לגביהם.
  7.2. בכפוף לכל דין, המנפיקה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  7.3. השימוש בשירות Apple Pay, חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת. לכן, כמו כל מערכת ממוחשבת, הסובלת לעיתים מתקלות, גם השימוש בשירות Apple Pay עשוי להיות כרוך לעיתים בתקלות. המנפיקה תהיה פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג בנייד, העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בשירות Apple Pay, זמינותו ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת בקשות המשתמש ו/או בתקלות שמקורן בצד שלישי (ובכלל זה חברות האינטרנט ו/או הסלולר) ו/או תקלות אחרות. אין באמור לעיל בכדי לפגוע באחריות הצדדים עפ"י דין.
  7.4. בכפוף לכל דין, המנפיקה אינה אחראית על תקלות או שיבושים בשירות Apple Pay, ובקשר לכל נזק אשר עשוי להיגרם בעקבות תקלה כאמור. לקבלת מענה בקשר לתקלות ושיבושים בשירות Apple Pay, יש לפנות למפעילת האפליקציה.
  7.5. לכל בירור, שאלה או תלונה בקשר לשימוש או תפעול של שירות Apple Pay יש לפנות למפעילת האפליקציה.
  7.6 מובהר שהמנפיקה אינה מפעילה את שירות Apple Pay, וכן שאין בעובדה שהמנפיקה מאפשרת רישום של כרטיסי חיוב לשימוש בשירות Apple Pay כדי להוות המלצה לשימוש בשירות כאמור ו/או מהווה אישור ביחס לאיכות, תקינות ותכונות בשירות Apple Pay.

  8. מדיניות הגנת הפרטיות

  8.1 אבטחת מידע - המנפיקה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית או לזליגת מידע, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. פרטים נוספים בקשר לאבטחת מידע ניתן למצוא באתר ובאפליקציות של המנפיקה.
  8.2. יודגש, כי לא מוטלת על המשתמש כל חובה חוקית למסור את המידע שהתבקש למסור בעת ההרשמה לשירות Apple Pay, ומסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. עם זאת מובהר כי אי מסירת הפרטים המלאים כאמור, עשוי למנוע את ההצטרפות לשירות Apple Pay.
  8.3. הוראות הסכם כרטיס החיוב ביחס להודעות לעניין הגנת הפרטיות ומאגרי מידע, יחולו בהתאמה ביחס למידע אשר יימסר על ידי הלקוח במסגרת הרישום לשירות Apple Pay כמו ביחס למידע אשר ייאסף על ידי המנפיקה במסגרת שימוש הלקוח באפליקציית ™Wallet.
  8.4. עוד מובהר שלצורך קבלת שירות Apple Pay ו/או השימוש באפליקציית ™Wallet, הלקוח מאשר כי המנפיקה עשויה למסור ו/או להעביר מידע שנאסף אודות הלקוח, לרבות מידע שנמסר למנפיקה בעת הנפקת כרטיס החיוב ופירוט של עסקאות הלקוח בכרטיס חיוב, לצדדים שלישיים, לרבות כאלו המצויים בישראל או מחוצה לה (כל עוד צדדים שלישיים כאמור יתחייבו לשמור על פרטיך האישיים באופן נאות) וכן להעביר למפעילת האפליקציה ו/או לכל צד שלישי הנותן שירות למנפיקה וכי מידע זה עשוי להיות מועבר על ידי אותם צדדים שלישיים כאמור למדינות מחוץ לישראל (לרבות לארצות הברית).

  9. איסוף מידע ושימוש בו על ידי מפעילת האפליקציה

  9.1. למנפיקה אין ידיעה ושליטה על עצם או אופן אחסון המידע של המשתמש על ידי מפעילת האפליקציה (או מי מטעמה) והיא לא תהיה אחראית לכל פגם, חשיפה, תקלה או פרצה הנוגעת לאחסון המידע לרבות גישה בלתי מורשית אליו (למשל פרצת אבטחת מידע אצל מפעילת האפליקציה) ולהעברתו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי השימוש במידע על ידי מפעילת האפליקציה יעשה בכפוף לתנאי השימוש שלה ועם הצטרפותו לשירות Apple Pay ו/או השימוש אפליקציית ™Wallet המשתמש מסכים לאמור בהם.
  9.2. המנפיקה לא תהיה אחראית לכל שימוש שנעשה על ידי מפעילת האפליקציה (או מי מטעמה) ביחס למידע המועבר לידיה במסגרת שירות Apple Pay ו/או השימוש אפליקציית ™Wallet, לרבות ביחס לכל שימוש במידע לצרכי שליחת הודעות על ידי מפעילת האפליקציה, שעניינן הצעות שירות, שיווק ושליחת דברי פרסומת. ככל שהמשתמש אינו מעוניין לקבל דברי פרסומת ו/או הודעות ממפעילת האפליקציה, על המשתמש לפנות למפעילת האפליקציה.

  10. משלוח הודעות ודברי פרסומת על ידי המנפיקה

  במסגרת ההצטרפות לשירות Apple Pay, המנפיקה (או מי מטעמה) עשויה לשלוח הודעות ועדכונים, ובכלל זה דברי פרסומת, עדכונים או הצעות על שירותים או מוצרים, הטבות ייחודיות, הזמנות אישיות וכן מוצרים להתנסות, וזאת באמצעות משלוח הודעות PUSH. ככל שהמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות כאמור, הוא יכול לבצע זאת באמצעות הגדרות הנייד.

  11. דין ושיפוט

  11.1. הדין החל על תנאי שימוש אלו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע מהם, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל התדיינות הקשורה ליחסים שבין המשתמש והמנפיקה, תוקנה סמכות מקומית ייחודית, לבית המשפט הסמוך לסניף הבנק בו מנוהלים הזיכויים והחיובים נשוא כרטיס האשראי.
  11.2. באישור תנאי שימוש אלו, ובכניסת המשתמש לאפליקציה ו/או לשירות Apple Pay מעת לעת, המשתמש מאשר כי קיבל על עצמו את כל האמור בתנאי שימוש אלו ובכלל זה את מדיניות הגנת הפרטיות והתקנונים הרלוונטיים. לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאי שימוש אלו, הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש בשירות Apple Pay ו/או באפליקציית ™Wallet.
  11.3. סימני המסחר הרשומים של תאגיד Apple הם: Apple Pay, Apple, Apple Wallet ורשומים בארצות הברית ומדינות נוספות.

  12. איסוף מידע ושימוש בו על ידי מפעילת האפליקציה

  על מנת למנוע נזקים כתוצאה משימוש לא מורשה בכרטיסי חיוב במסגרת שירות Apple Pay – על המשתמש להודיע למנפיקה, באופן מידי על כל אירוע של חשש לגניבה או אובדן או לגישה בלתי מאושרת לנייד באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בנספח 1 למסמך זה.

  13. שמירה על פרטי הגישה לנייד

  13.1. מפעילת האפליקציה עשויה לחייב את המשתמש לאבטח את הגישה לשירות Apple Pay לפני שהלקוח יוכל לעשות שימוש בשירות Apple Pay, שכן, גורם זדוני שישיג את פרטי הגישה לנייד שלו, עלול לבצע עסקאות באמצעותו.
  13.2. לכן, חשוב לשמור על פרטי הגישה לנייד בסודיות מוחלטת, בנפרד ובאופן שאינו נגיש לאחרים. מובהר שהנייד ופרטי הגישה לאפליקציית ™Wallet שמאפשרים למשתמש לבצע פעולות מהווים "רכיב חיוני" כמשמעותו של מושג זה בחוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019.

  14. הפסקה ביוזמת המנפיקה

  בכפוף לכל דין ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם כרטיס חיוב, ככלל, המנפיקה רשאית, בכל עת, לאחר מתן הודעה, לבטל כל כרטיס, לרבות כרטיס חיוב אותו צרף המשתמש לשירות Apple Pay. לאחר ביטולו של כרטיס חיוב, הכרטיס יוסר אוטומטית משירות Apple Pay ולא יהיה ניתן להמשיך לעשות איתו שימוש בשירות Apple Pay.

  אופן הפנייה לישראכרט בע"מ:
  באמצעות הדואר:  בר כוכבא 12 בני ברק, ת.ד 2025 בני ברק, 5112001
  באמצעות מספרי טלפון:
  מרכזיה: 03-6364636
  מוקד דיווח על אובדן/גניבת כרטיס: 03-6364400 (24 שעות ביממה).
  שירות לקוחות: *6272(ימים א'-ה' 09:00-16:00).
  אופן הפנייה לפרימיום אקספרס בע"מ:
  באמצעות הדואר:  בר כוכבא 12 בני ברק, ת.ד 2025 בני ברק, 5112001
  באמצעות מספרי טלפון:
  מרכזיה: 03-6364636
  מוקד דיווח על אובדן/גניבת כרטיס: 03-6364400 (24 שעות ביממה).
  שירות לקוחות: *6272(ימים א'-ה' 09:00-16:00).