תנאי שימוש באתרי קבוצת ישראכרט

  1. השימוש באתרים

  1.1. הגישה והשימוש באתרי האינטרנט שמנהלת ומפעילה קבוצת ישראכרט בע"מ ("ישראכרט") בין עבור עצמה ובין עבור חברות אחרות בקבוצת ישראכרט, לרבות דפי Facebook, פרסומי Twitter וסרטונים ב-You Tube   ("האתרים"), הינם בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") ולהוראות כל דין. על השימוש שלך באתרים ובכלל זה בתכנים ובשירותים הכלולים בהם יחולו לתנאי שימוש אלה, לפיכך הנך מוזמן לקרוא אותם בעיון. במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש, עליך לחדול באופן מיידי מלעשות כל שימוש באתרים. תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש באתרים באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכד') ו/או באמצעות כל רשת תקשורת. לצרכי תנאי שימוש אלה - "קבוצת ישראכרט" - ישראכרט בע"מ, ישראכרט מימון בע"מ ופרימיום אקספרס בע"מ. האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  1.2 מו כן:

  • חלק מהשירותים באתרים טעונים הרשמה מראש, מסירת פרטים אישיים (לפירוט נוסף ראה מדיניות הפרטיות), קבלת שם משתמש וסיסמה ומתן הסכמה להסכם הנלווה לשירות, לרבות שימוש בשירות האינטרנט באתר המאובטח ללקוחות ו/או שימוש בשירות האינטרנט באתר המאובטח לבתי עסק (כהגדרתם להלן).
  • אם הינך לקוח של מי מבין החברות בקבוצת ישראכרט (מי שהונפק לו כרטיס על ידי ישראכרט או גורם אחר בקבוצת ישראכרט או שהינו מורשה בכרטיס אשראי מטעם תאגיד) יחולו עליך בנוסף לתנאי שימוש אלה, גם הוראות הסכם הלקוח, הוראות בקשת הצטרפות לשירותי אינטרנט, בקשר עם שירות האינטרנט באתר המאובטח העומד לרשות לקוחות ("שירות האינטרנט המאובטח ללקוחות") ו/או הוראות כל הסכם רלוונטי אחר בו התקשרת עם ישראכרט או כל גורם אחר בקבוצת ישראכרט;
  • אם הינך בית עסק (מי שהתקשר עם ישראכרט או גורם אחר בקבוצת ישראכרט בהסכם בית עסק) יחולו עליך בנוסף לתנאי שימוש אלה, גם התנאים לשימוש באתר בתי עסק ( לחץ כאן לאתר בתי עסק ) המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, הוראות הסכם בית העסק, הוראות בקשת ההצטרפות לשירותי אינטרנט, בקשר עם שירות האינטרנט המאובטח העומד לרשות בתי העסק ("שירות האינטרנט המאובטח לבתי עסק") ו/או הוראות כל הסכם רלוונטי אחר בו התקשרת עם ישראכרט או כל גורם אחר בקבוצת ישראכרט.
  • במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין הוראות כל מסמך אחר כאמור בקשר עם שירות האינטרנט המאובטח ללקוחות ושירות האינטרנט המאובטח לבתי עסק, יגברו ההוראות של המסמכים האחרים.

  2.הגבלות ואיסורים

  הינך מתחייב לעשות באתרים אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי וזאת בכפוף לתנאי השימוש.

  הנך מתחייב שלא: (א) לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות באתרים כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ב) להעביר, להפיץ להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את האתרים ו/או כל חלק מהם; (ג) לקדם ו/או לפרסם באמצעות האתרים כל תוכן, מוצר, שירות ו/או כל מידע שעשוי להיות אסור למכירה ו/או הפצה ו/או קידום או פרסום תחת הדין החל, או שעשוי להיחשב לא חוקי, מתסיס ו/או פוגעני; (ד) להפיץ, לפרסם, לשלוח ו/או לאפשר משלוח של פרסום דברי פרסומת ללא אישור הנמען ו/או של הודעות ספאם; (ה) להפיץ, לפרסם, לשלוח ו/או לאפשר משלוח של כל תוכן שאינו הולם, לא מדויק, מטעה או שאינו חוקי ו/או תוכן המפר זכויות קניין רוחני של מי בין חברות קבוצת ישראכרט, צדדים שלישיים ו/או את זכותם לפרטיות (ו) לשדר ו/או להפיץ וירוסים, יישומים מזיקים ו/או כל תוכן, קובץ ו/או הודעה מזיקים, הרסניים, מכבידים, שגויים ו/או המפרים כל זכות או דין; ו-(ז) להפריע או לנסות להפריע להתנהלותם התקינה של האתרים.

  3. זכויות קניין

  3.1. האתרים וכל תוכן ו/או שירות המוצעים בו וכל חלק מאלה נמצאים בבעלות או ברישיון קבוצת ישראכרט ו/או צד שלישי מטעמה ומופעלים על-ידיהם.

  3.2.  אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו הרשום באתרים כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו באתרים.

  3.3. כל זכויות הקניין הרוחני באתרים, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בתוכנות, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות וכל תוכן קנייני אחר הם קניינה של קבוצת ישראכרט ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לקבוצת ישראכרט להשתמש בהם ו/או שהעלו את אותם תכנים לאתרים. משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד. לפיכך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל אין לעשות כל פעולה שמפרה את זכויות קבוצת ישראכרט ו/או צד שלישי כאמור לעיל בזכויות הקניין רוחני בתכנים המצויים באתרים בכל דרך שהיא, לרבות פגיעה, העתקה, הפצה, הצגה וביצוע בפומבי, שינוי, עיבוד, העברה במישרין או בעקיפין.

  3.4. בעת מסירת תכנים לפרסום באתרים, כמפורט בסעיף 8 להלן, הנך: (א) מאשר בעת מסירתם כי הנך בעל הזכויות בהם ו/או רשאי להעניק בהם זכויות שימוש כמפורט להלן וכן כי הנך רשאי לפרסמם; ו-(ב) מקנה לקבוצת ישראכרט רישיון חינם כל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשכפל, להפיץ, לשווק, לפרסם, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, בכל אמצעי, לרבות בדפוס או באמצעות האתרים, בלא צורך בקבלת אישור נוסף מהמפרסם.

  4. שינויים באתרים

  לקבוצת ישראכרט הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל ולא ללא מתן הודעה מראש או בדיעבד, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים, התכנים, השירותים (לרבות היקפם ועצם זמינותם) וכל רכיב ו/או אספקט אחר של האתרים או כל חלק מהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור קבוצת ישראכרט תוכל להפסיק בכל עת את פעילות האתרים ו/או מתן השירותים, במלואם או מקצתם. למען הסר ספק, לא תהיה לך והנך מוותר מראש, ככל שתהיה לך, על טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר עם שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו בעת ביצוען.

  5. הגבלת אחריות

  5.1. האתרים מועמדים לרשותך כפי שהם ("as is") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, קבוצת ישראכרט אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראית, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). קבוצת ישראכרט אינה מבטיחה שהאתרים יהיו נגישים ללא הפרעה או נטולי פגמים ותקלות, או שהאתרים או השרתים עליהם הם מצויים נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. קבוצת ישראכרט אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש באתרים ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על האתרים ו/או כל חלק מהם.

  5.2. ככל שמתיר זאת הדין ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה ישראכרט ו/או יתר החברות בקבוצת ישראכרט והגורמים הקשורים אליהן לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע ו/או של כל דבר אחר; פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בשימושך באתרים ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק מהם ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי קבוצת ישראכרט  והכל בכפוף לכך שעלות הנזק אינה בשליטתה של קבוצת ישראכרט אשר עשתה מאמץ סביר למנעה.

  6. שיפוי

  במקרה שייגרם לישראכרט ו/או יתר החברות בקבוצת ישראכרט והגורמים הקשורים אליהן נזק, הפסד ו/או הוצאה כלשהי, לרבות בשל דרישת או תביעת צד ג', בקשר עם שימוש שלך ו/או של כל מורשה ו/או שלוח מטעמך באתרים שלא על פי תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין, קבוצת ישראכרט תהא זכאית לשיפוי ו/או לפיצוי מיד עם דרישתה הראשונה, במלוא סכומי כל נזק, הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לה כאמור (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית).

  7. תוכן של צדדים שלישיים

  7.1. חלק מהתוכן, החומרים והשירותים הזמינים באתרים עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים (לדוגמא, פרסומים בקשר עם והטבות של עסקים שונים וכדומה). כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים באתרים מטעם צדדים שלישיים כולל, בין היתר, טקסטים, תמונות ציורים וקטעי וידאו, שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם בלבד ואינם בהכרח מייצגים את עמדות ישראכרט ו/או מי מבין החברות האחרות בקבוצת ישראכרט או הסכמתה לתוכנם.

  7.2. ככל שהאתרים מכילים קישורים (לינקים) לשירותים ומשאבים חיצוניים, קבוצת ישראכרט אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. קבוצת ישראכרט אינה מתחייבת כי כל הקישורים המצויים יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. במידה שיש לך שאלה, השגה ו/או בעיה בכל עניין הנוגע לשירות ו/או תוכן כאמור, או כל קישור המפנה אליהם, עליך להפנותם לאותו צד ג' שמספק אותם. קישורים כאמור עומדים לרשותך באתרים רק לנוחותך ואין קבוצת ישראכרט אחראית לקישורים ו/או תוכן כאמור. במידה שתעזוב את האתרים על-ידי הקשה על קישור ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם קבוצת ישראכרט, דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף באמצעות קישורים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי קבוצת ישראכרט וקבוצת ישראכרט לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. קבוצת ישראכרט אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'.  ככל שאתה מופנה לאתרים ולתכנים של צד ג' בקישור, תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים ותכנים כאמור ותוודא כי האתר מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.

  7.3. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי כל חומר פרסומי שמועלה לאתרים הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשות קבוצת ישראכרט. קבוצת ישראכרט אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר משום הצעה, שידול או ייעוץ מצד קבוצת ישראכרט לרכישת השירותים ו/או ההטבות המפורסמים.

  8. פרסום באתרים על ידי משתמשים

  במסגרת חלק מהאתרים קבוצת ישראכרט מאפשרת למשתמשים לפרסם תכנים שמקורם במשתמשי האתרים, לרבות תגובות, פוסטים, תמונות וכו' ("פרסום תכני משתמשים"). תכנים אלה מתפרסים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת דף ה-Facebook של קבוצת ישראכרט. על מנת למנוע ניצול לרעה של אפשרות הפרסום כאמור קבוצת ישראכרט רשאית לבדוק את התכנים הללו לפני ו/או לאחר פרסומם, אך היא אינה נוטלת בזאת שום אחריות בקשר לפרסומן, דיוקם ו/או נכונותם. בעת פרסום מידע כאמור חלה עליך אחריות מלאה ובלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, עליך להקפיד שהוא לא יהיה פוגעני, שקרי, מטעה, מסולף, כולל דברי נאצה, מפר זכויות של כל אדם, לרבות זכויות קניין רוחני, בגדר לשון הרע, פוגע בפרטיות, טורדני, כולל וירוסים או כל שיבוש אחר, בכל אופן שהוא. קבוצת ישראכרט תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לסרב לפרסם ו/או למחוק כל תוכן שנמסר לפרסום כאמור באתרים וכן למנוע ממך לשוב ולפרסם באתרים. הנך מסכים בזאת להסרת כל תוכן או מידע שפורסם על ידך כאמור ומוותר על כל טענה שתהיה לך בהקשר זה.

  9. מדיניות פרטיות

  9.1. מדיניות הפרטיות של קבוצת ישראכרט בקשר עם שימוש באתרים זמינה ("מדיניות הפרטיות") (לחץ כאן למדיניות הפרטיות) ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה

  9.2. יתכן ובעת גלישתך באתרים, קבוצת ישראכרט תציג לך בעמודים השונים מוצרים פיננסיים ותכנים שיווקיים המותאמים לך באופן אישי. באפשרותך לפנות לשירות הלקוחות של קבוצת ישראכרט בכל עת ולבקש שלא יוצג לך מידע שכזה באתרים

  10. חסימה

  מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על-פי כל דין ו/או תנאי השימוש, קבוצת ישראכרט שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות לצורך הגנה על עצמה ו/או על יתר החברות הנמנות על קבוצת קבוצת ישראכרט, להגביל ו/או לחסום את גישתך לאתרים ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בהם שימוש ו/או בכל חלק מהם, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש.

  11. הדין החל וסמכות שיפוט

  11.1. על המידע, התכנים והשירותים המצויים באתרים והשימוש בהם ו/או כל הנובע בהם חלים דיני מדינת ישראל בלבד.

  11.2. לבתי המשפט המוסמכים במחוז הסמוך לסניף הבנק בו מתנהלים החיובים ו/או הזיכויים בקשר על כרטיס האשראי שהונפק לך תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם.

  12. שינויים בתנאי השימוש

  תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת ישראכרט. במידת האפשר תינתן הודעה על שינויים מהותיים. המשך שימוש באתרים לאחר שינוי תנאי השימוש יהווה הסכמה מצדך לשינוי. לאור האמור, מומלץ לעיין מעת לעת בתנאי השימוש כפי שהם מתפרסמים באתרים, על מנת לעמוד על השינויים שחל בהם.

  13. כללי

  13.1. בהמשך למיזוג המלא בין ישראכרט ואמינית בע"מ, שהתבצע ביום 1 באוקטובר 2013, במסגרתו הוקנו כל החובות והזכויות של אמינית לישראכרט על פי הוראות חוק החברות, התשנ"ט – 1999, בכל מקום באתרים בו מופיעה התייחסות ל-"אמינית" ו/או ל-"אמינית בע"מ", יש להחליפן ב-"ישראכרט" ו/או "ישראכרט בע"מ", לפי העניין.

  13.2. המילים "תכנים" ו/או "מידע", כוללות בין היתר, נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, תוכנה, וידאו, אודיו, תמונות, טקסט, קבצי שמע, יצירות, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחריים, פטנטים, מדגמים.

  13.3. מובהר כי מידע שיתקבל מקבוצת ישראכרט באמצעות שירותי האינטרנט והאתרים, יהיה מעודכן בהתאם לרישומי קבוצת ישראכרט. בכל מקרה של סתירה בין המידע שהתקבל באתרים לבין רישומי קבוצת ישראכרט, יגברו רישומי קבוצת ישראכרט.

  13.4. במידה שתנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים.

  13.5. שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויות קבוצת ישראכרט לפי תנאי השימוש ו/או מדיניות הגנת הפרטיות ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי מתנאי השימוש ו/או מדיניות הגנת הפרטיות או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.

  13.6. אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מתוקפו של כל הסכם אחר בינך לבין ישראכרט ו/או לבין מי מהחברות הנמנות לקבוצת ישראכרט, אלא אם הוסכם אחרת בכתב ובמפורש.

  13.7. קבוצת ישראכרט ו/או מי מטעמה רשאים להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על-פיהם לכל גוף אחר במקומם וזאת, מבלי שיהיה צורך לקבל את הסכמתך או להודיע לך על כך.

  14. שימוש בשירות ההתראות באפליקציה

  אם אתה משתמש ביישומונים של ישראכרט ואמריקן אקספרס ("היישומון"):

  14.1. כאשר שירות ההתראות פעיל במכשירך, ישראכרט ואמריקן אקספרס עשויות לשלוח אליך התראות למכשירך.
  באפשרותך לחסום את שירות ההתראות בתפריט ההגדרות ביישומון או באמצעות ביטול שירותי ההתראות במערכת ההפעלה במכשירך.

  14.2. כמו כן, באמצעות היישומון ישלח אליך מדי פעם מידע בדבר יישומים או שירותים אותם ישראכרט ואמריקן אקספרס מציעות ללקוחותיה וכן הודעות שיווקיות. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע.

  14.3. יתכן והודעות שיווקיות תישלחנה אליך גם בהקשר למיקום הגאוגרפי בו מצוי מכשירך, וזאת בהתאם להגדרות השימוש שעדכנת בעת התקנת היישומון. תוכל לבטל את קבלת ההודעות מסוג זה בכל עת, וזאת על ידי שינוי ההגדרות ביישומון או במכשירך.