תקנון שימוש בשירות תשלום בנייד

  1. הגדרות

  1.1. "ישראכרט" - ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ.
  1.2. "הבנק" - תאגיד בנקאי, כהגדרת המונח בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, המנפיק כרטיסי חיוב יחד עם ישראכרט (ביחס לכרטיסים המונפקים במשותף כאמור).
  1.3. "המנפיקה" – ישראכרט ו/או הבנק.
  1.4. "אפליקציית Google Pay" – אפליקציית התשלומים של חברת Google הפועלת בניידים ומאפשרת צירוף כרטיס חיוב לשירות Google Pay לצורך מתן הוראות לביצוע תשלומים בבתי עסק בישראל ומחוצה לה, באמצעות העברת פרטים מוצפנים (טוקן) של כרטיס החיוב.   
  1.5. "בית העסק" – בית עסק בישראל או מחוצה לה, המאפשר תשלום באמצעות שירות Google Pay.
  1.6. "שירות Google Pay" – שירות תשלומים בכרטיס חיוב באמצעות נייד, הניתן על ידי מפעילת אפליקציית Google Pay ו/או מי מטעמה.
  1.7. "נייד" - מכשיר נייד חכם, טלפון נייד חכם, שעון, טאבלט או כל מכשיר אחר – התומך בשירות Google Pay. אפליקציית Google Pay מיועדת למכשירים עם מערכות הפעלה ANDROID בגרסאות מסוימות לפי החלטת מפעילת אפליקציית Google Pay.
  1.8. "לקוח" – מחזיק כרטיס חיוב של המנפיקה.
  1.9. "משתמש" – לקוח הרשום לשירות Google Pay.
  1.10. "כרטיס חיוב" – כרטיס חיוב תקין ובתוקף, שהונפק בישראל על ידי המנפיקה ומאושר לשימוש בשירות Google Pay.
  1.11. "הסכם כרטיס חיוב" – הבקשה לקבלת כרטיס חיוב, הנספחים לבקשה, הסכם כרטיס חיוב וכל הסכם או מסמך אחר או נוסף שמסדיר את התנאים לשימוש בכרטיסי חיוב, שנקשרו בין הלקוח ובין המנפיקה.
  1.12. "מפעילת אפליקציית Google Pay"– חברת Google Ireland Limited וכן כל חברה קשורה או גוף קשור לחברה האמורה, אשר באמצעותם מופעל שירות Google Pay.
  1.13. "שימוש בשירות Google Pay" – לרבות כל רכישה באמצעות שירות Google Pay.

  2. כללי

  2.1. Google Pay הוא סימן מסחרי של Google LLC.
  2.2. מסמך זה מפרט את התנאים הכלליים של המנפיקה לרישום ושימוש בשירות Google Pay.
  2.3. על השימוש בשירות Google Pay יחולו, בנוסף להוראות מסמך זה, תנאי השימוש באתרי קבוצת ישראכרט הזמינים כאן https://digital.isracard.co.il/pages/legal/termsofuose (וכן מדיניות הפרטיות המוזכרת שם) והסכם כרטיס החיוב, ביחסים שבין המשתמש לבין ישראכרט (יחד "תנאי ישראכרט. בנוסף יחולו הוראות המסמכים של מפעילת אפליקציית Google Pay, דוגמת תנאי השימוש של שירות Google Pay ומדיניות הפרטיות של מפעילת אפליקציית Google Pay ("תנאי המפעילה" יחד עם מסמך זה,  תנאי ישראכרט והסכם כרטיס החיוב – "התנאים"). מובהר שאף מנפיקה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות ביחס לשירותי Google Pay ו/או ביחס לכל עניין הקשור לתנאי המפעילה ו/או לעמידת המשתמש ו/או מפעילת אפליקציית Google Pay בתנאים אלו. שירות Google Pay הוא שירות נפרד הניתן על ידי מפעילת אפליקציית Google Pay ולא על ידי מי מהמנפיקות.
  2.4. האמור במסמך זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2.5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות של תנאי שימוש אלו.
  2.6. שימוש בשירות Google Pay (לרבות התקנת אפליקציית Google Pay וכל שימוש אחר), מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התנאים (כפי שהם מוגדרים בהמשך) וכל משתמש מתחייב לנהוג לפיהם.
  2.7. עסקאות שבוצעו באמצעות שירות Google Pay מוצגות כחלק מפרוט העסקאות בכרטיסי החיוב של המשתמש, כפי שמפורטים באתר המנפיקה.
  2.8. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר שהשימוש בכרטיסי חיוב בשירות Google Pay כפוף לתנאי הסכם כרטיס חיוב ושהאמור במסמך זה מצטרף לאמור בהסכם כרטיס החיוב כאמור. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה להסכם כרטיס החיוב, האמור בהסכם כרטיס החיוב יגבר.
  2.9. המנפיקה תהיה רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תנאים אלו וזאת בהתאם ובכפוף להוראות כל דין

  3. מי רשאי להשתמש בתשלום בשירות Google Pay?

  בכפוף לכל דין, מובהר שהמנפיקה ו/או מפעילת אפליקציית Google Pay רשאיות למנוע מכל לקוח להשתמש בשירות Google Pay, באופן זמני או לצמיתות, כל אחת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. בנוסף, המנפיקה רשאית למנוע ממשתמש להשתמש בשירות Google Pay בין היתר, בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  • המשתמש הפר מי מהתנאים, כולל מתנאי מסמך זה;
  • המשתמש מסר בעת ההרשמה לשירות Google Pay ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;
  • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במנפיקה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של שירות Goggle Pay ו/או במי מבתי העסק ו/או בצד ג' כלשהי;
  • אם כרטיס החיוב שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  • הסתיימה ו/או עתידה להסתיים ההתקשרות בין מפעילת אפליקציית Google Pay ומי מהמנפיקות.

  4. התשלום ותנאי התשלום

  4.1. באמצעות שירות Google Pay, יכול המשתמש לבצע תשלום על מוצרים ושירותים שרכש בבתי עסק המאפשרים זאת.
  4.2. משמעות ביצוע עסקה באמצעות שירות Google Pay וסיום ההליכים הנלווים להליך ביצוע העסקה, היא, בין היתר, שהמשתמש מאשר את סכום התשלום ומאשר את חיוב כרטיס החיוב שהוזן באפליקציית Google Pay, כזה שבאמצעותו יבוצע התשלום באמצעות שירות Google Pay.
  4.3. תשלום באמצעות שירות Google Pay הינו סופי ואינו ניתן לביטול, למעט בנסיבות הקבועות במפורש בדין או בתנאים.

  5. הרישום

  5.1. המנפיקה מציעה ללקוחות שורה של כרטיסי חיוב  שניתנים לשימוש בשירות  Google Pay (אך מובהר כי לא כל כרטיסי החיוב שמציעה המנפיקה ניתנים לשימוש בשירות האמור). ניתן לצרף כרטיס חיוב לשירות Google Pay דרך אפליקציית המנפיקה או באמצעות אפליקציית Google Pay, בכפוף לתנאים.
  5.2. על מנת שהלקוח יוכל להשתמש באחד מכרטיסי החיוב שמציעה המנפיקה, עליו למלא במדויק אחר הנחיות המנפיקה ומפעילת אפליקציית Google Pay, לרבות מתן הסכמה בנפרד לתנאים אלו ותנאי המפעילה.
  5.3. מבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי המנפיקה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות ביחס לשירות Google Pay ו/או ביחס לכל עניין הקשור לתנאי המפעילה (כפי שיעודכנו מעת לעת, אם יעודכנו) ו/או לעמידת המשתמש ו/או מפעילת אפליקציית Google Pay בתנאים אלו.
  5.4. אפליקציית Google Pay, תבקש מהלקוח להזין את פרטי כרטיס החיוב של המשתמש ולאחר מכן, בכפוף לתנאים ולשיקול דעתה של המנפיקה, ייתכן והלקוח יידרש לעבור אימות נוסף באמצעות קוד אימות לצורך השלמת תהליך הרישום. אין באמור כדי לגרוע מזכויות מפעילת אפליקציית Google Pay לקיים הליכי אימות משלה.
  5.5. במהלך הרישום לאפליקציית Google Pay ו/או השימוש בשירות Google Pay תידרש להשלים פרטים אודותיך. הזנת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. המנפיקה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו למנפיקה ו/או מי מטעמה.

  6. תשלום

  6.1 ביחס לעסקה מסוימת, ניתן לבצע תשלום רק באמצעות כרטיס חיוב אחד מתוך רשימת הכרטיסים שצורפו בהצלחה לשירות Google Pay.
  6.2. יתכן ובתי עסק מסוימים יאפשרו ביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב, אך לא באמצעות שירות Google Pay. אף אחת מהמנפיקות אינה נושאת ולא תישא באחריות ביחס להעדר האפשרות לעשות שימוש בשירות Google Pay בבית העסק, מכל סיבה שהיא.
  6.3. כאמור, שימוש בשירות Google Pay, כפוף גם לתנאי הסכם כרטיס חיוב. בהתאם לכך ובכפוף לכל דין, המנפיקה רשאית שלא לכבד עסקה שבוצעה בכרטיס חיוב באמצעות שירות Google Pay או לדחות את ביצועה כגון, במקרה שבו ביצוע ההוראה כרוך בחיוב חשבון ומצב החשבון לא מאפשר את החיוב האמור או במקרה שבו המסגרת בכרטיס לא מאפשרת את ביצוע הפעולה.

  7. הגבלת אחריות

  7.1. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי בתי העסק השונים, ובכלל זה לפרסומם, לטיבם, איכותם, מחירם, כמותם במלאי, מועדי אספקה, מפרט טכני, תיאורם וכיוצא בכך, חלה על בתי העסק בלבד. אף אחת מהמנפיקות ו/או מי מטעמה אינה מספקת את השירותים ו/או מוכרת את המוצרים הניתנים בבית העסק ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לגביהם.
  7.2.  בכפוף לכל דין, אף מנפיקה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר  שאינו בשליטתה המלאה. כך למשל גם לא תישא המנפיקה באחריות לכל מעשה או מחדל של מפעילת אפליקציית Google Pay.
  7.3. השימוש בשירות Google Pay, חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת. לכן, כמו כל מערכת ממוחשבת, הסובלת לעיתים מתקלות, גם השימוש בשירות Google Pay עשוי להיות כרוך לעיתים בתקלות. כל מנפיקה תהיה פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג בנייד, העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בשירות Google Pay, זמינותו ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת בקשות המשתמש ו/או בתקלות שמקורן בצד שלישי (ובכלל זה חברות האינטרנט ו/או הסלולר) ו/או תקלות אחרות. אין באמור לעיל בכדי לפגוע באחריות הצדדים עפ"י דין.
  7.4. בכפוף לכל דין, כל מנפיקה לא תהיה אחראית על תקלות או שיבושים בשירות Google Pay, ובקשר לכל נזק אשר עשוי להיגרם בעקבות תקלה כאמור. לקבלת מענה בקשר לתקלות ושיבושים בשירות Google Pay, יש לפנות למפעילת אפליקציית Google Pay.
  7.5. לכל בירור, שאלה או תלונה בקשר לשימוש או תפעול של שירות Google Pay יש לפנות למפעילת אפליקציית Google Pay.
  7.6 מובהר שהמנפיקה אינה מפעילה את שירות Google Pay, וכן שאין בעובדה שהמנפיקה מאפשרת רישום של כרטיסי חיוב לשימוש בשירות Google Pay כדי להוות המלצה לשימוש בשירות כאמור ו/או מהווה אישור ביחס לאיכות, תקינות ותכונות בשירות Google Pay. אין יחסי שותפות או סוכנות בין מפעילת אפליקציית Google Pay לבין המנפיקה, ובהתאם לכך, אין למנפיקה כל אחריות למעשי ו/או מחדלי מפעילת אפליקציית Google Pay.
  7.7 ככל שהמשתמש יבחר להשתמש בכרטיס ובשירות Google Pay תוך היעזרות באפליקציה של צד שלישי (לרבות אפליקציית Google Pay), הוא עשוי להיות כפוף לתנאי השימוש של אותה אפליקציה ו/או צד שלישי ולמדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי, ושימוש כאמור עשוי להיות כרוך בהעברת מידע לאותו צד שלישי. אין למנפיקה כל ידיעה לגבי התנאים של צדדים שלישיים כאמור ואין ולא תהיה למנפיקה כל אחריות לכל שירות המסופק על ידי צד שלישי כאמור ולכל מעשה ו/או מחדל של אותו צד שלישי.

  8. מדיניות הגנת הפרטיות

  8.1. אבטחת מידע - כל מנפיקה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית או לזליגת מידע, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. פרטים נוספים בקשר לאבטחת מידע ניתן למצוא באתר ובאפליקציות של המנפיקה. יודגש כי המנפיקות אינן אחראיות לאבטחת המידע במסגרת שירות Google Pay. כך, המנפיקות אינן נותנות כל מצג או התחייבות לגבי מערכות ונהלי מפעילת אפליקציית Google Pay (גם לא ביחס לפרטיות ואבטחת המידע של המשתמש).
  8.2. במסגרת ההרשמה ו/או השימוש בשירות Google Pay ו/או אפליקציית Google Pay ייאסף אודות המשתמש מידע אישי, לרבות פיננסי כמפורט בתנאי המפעילה. יודגש, כי לא מוטלת על המשתמש כל חובה חוקית למסור ו/או לאפשר את איסוף המידע האישי שהתבקש למסור בעת ההרשמה לשירות Google Pay או לאפשר את מסירתו, ומסירת המידע האישי תלויה ברצונו ובהסכמתו. עם זאת מובהר כי אי מסירת המידע האישי או אישור למסור אותו כאמור, עשויה למנוע את ההצטרפות לשירות Google Pay ו/או שימוש בשירותים האמורים (כולם או חלקם). "מידע אישי" הינו מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. מובהר כי הסכמות המשתמש ביחס למידע אישי יחולו גם ביחס לנתונים אחרים אשר ניתן ליחסם למשתמש, גם אם אינם בהכרח מידע אישי (דוגמת נתונים אודות עניינו הפרטיים של המשתמש).
  8.3. הוראות תנאי ישראכרט, הסכם כרטיס החיוב ו/או מדיניות הפרטיות של הבנק ביחס להודעות לעניין הגנת הפרטיות, מאגרי מידע והמטרות לשמן נאסף מידע אישי, יחולו בהתאמה ביחס למידע אישי אשר יימסר למנפיקה על ידי הלקוח במסגרת הרישום לשירות Google Pay כמו גם ביחס למידע אשר ייאסף על ידי המנפיקה, במסגרת שימוש הלקוח בשירות Google Pay (לרבות ביחס למידע שתמסור מפעילת אפליקציית Google Pay למי מהמנפיקות). מובהר כי מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת אפליקציית Google Pay תעשה שימוש במידע אישי אודות המשתמש לפי תנאי המפעילה.
  8.4. עוד מובהר, שלצורך קבלת שירות Google Pay, השימוש באפליקציית Google Pay, הלקוח מאשר (ומבקש) שכל אחת מהמנפיקות תמסור ו/או תעביר לצדדים שלישיים (כולל מפעילת אפליקציית Google Pay) מידע אישי שנאסף אודותיו, לרבות מידע היסטורי שברשות מי מהמנפיקות אודות המשתמש (למשל מידע שנמסר למנפיקה בעת הנפקת כרטיס החיוב), מידע אודות עסקאות הלקוח בכרטיס חיוב (בעבר ובעתיד), ביטולים, החזרים והונאות הקשורים בכרטיס החיוב ו/או המשתמש, פרטי קשר של המשתמש ובתי עסק בהם עשה שימוש בכרטיס החיוב. צדדים שלישיים אלה מצויים בישראל או מחוצה לה. המשתמש מאשר כי מידע אישי אודותיו עשוי להיות מועבר לאותם צדדים שלישיים כאמור ולמדינות מחוץ לישראל (לרבות לארצות הברית) וכי בחלק מהמקרים ייתכן שבמדינות אלה דיני הגנת הפרטיות מספקים הגנה נחותה מהדין בארץ. המשתמש מסכים שחלק מהמידע שנמסר לצדדים שלישיים (לרבות מפעילת אפליקציית Google Pay) נשמר אצלם וכפוף להוראות הפרטיות של אותם צדדים. כך למשל מידע שנמסר למפעילת GPAY ישמר (ויעשה בו שימוש) לפי הוראות תנאי המפעילה והיא תחשב ל- Controller במידע האמור.
  8.5 על פי תנאי מפעילת האפליקצייה השימוש ב- Google Pay אסור למי שלא מלאו לו 16 שנים. השימוש ב- Google Pay ע"י משתמשים שהינם בני 18-16 שנים, יתאפשר בכפוף לאישור הורי המשתמשים (או האפוטרופוס, לפי העניין). המשך השימוש באפליקציה מהווה אישור לכך שהסכמה כאמור התקבלה כנדרש. המנפיקה רשאית לפעול לאימות זהותם וגילם של המשתמשים, וכן לאסוף ולהשתמש בכל מידע שיידרש לשם כך.

  9. איסוף מידע ושימוש בו על ידי מפעילת האפליקציה

  9.1. שירות Google Pay ואפליקציית Google Pay, אוספים מידע אישי אודות המשתמש. בנוסף, כל מנפיקה תעביר מידע אישי אודות המשתמש למפעילת אפליקציית Google Pay. לאף מנפיקה אין ידיעה ושליטה על השימוש ו/או עצם או אופן אחסון המידע האישי של המשתמש על ידי מפעילת אפליקציית Google Pay (או מי מטעמה) ואף מנפיקה לא תהיה אחראית לכל שימוש, פגם, חשיפה, תקלה או פרצה הנוגעת לאחסון המידע לרבות גישה בלתי מורשית אליו (למשל פרצת אבטחת מידע אצל מפעילת אפליקציית Google Pay) ולהעברתו. עם הורדת אפליקציית Google Pay ו/או שימוש בשרותי GPAY המשתמש מסכים לתנאי המפעילה ולאמור לעיל.
  9.2. אף מנפיקה לא תהיה אחראית לכל איסוף ושימוש שנעשה על ידי אפליקציית Google Pay או על ידי מפעילת אפליקציית Google Pay (או מי מטעמה) ביחס למידע אישי המועבר לידיה או מתקבל בידה במסגרת שירות Google Pay ו/או השימוש באפליקציית Google Pay ו/או על ידי מי מהמנפיקות, לרבות ביחס לכל שימוש במידע לצרכי שליחת הודעות על ידי מפעילת אפליקציית Google Pay, שעניינן הצעות שירות, שיווק ושליחת דברי פרסומת. ככל שהמשתמש אינו מעוניין לקבל דברי פרסומת ו/או הודעות ממפעילת אפליקציית Google Pay, על המשתמש לפנות למפעילת אפליקציית Google Pay.
  9.3. מובהר כי בהצטרפותו לשירות Google Pay המידע האישי שימסור הלקוח למנפיקה ו/או המידע שהמנפיקה תאסוף בעניינו במהלך הצטרפותו ו/או הרשמתו לשירות Google Pay ובמהלך שימושו באפליקציית Google Pay יועבר למפעילת אפליקציית Google Pay ואפליקציית Google Pay. כמו כן מובהר, כי המידע האמור עשוי לשמש את מפעילת אפליקציית Google Pay ואפליקציית Google Pay למגוון מטרות שייקבעו על ידי מפעילת אפליקציית Google Pay מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק: לצורך גילוי הונאות, ציות, מענה לדרישות רגולטורים והדין, לצורך אספקת שירות Google Pay ושיפור השירות והאפליקציה וקידומם, מידע הנדרש לפי חובות הדיווח של צדדים שלישיים, מיפוי ושיפור איכות נתונים (לרבות נתונים מצרפיים והצלבת נתונים), וכמו כן עשויה מפעילת אפליקציית Google Pay להעביר או למכור את המידע אודות המשתמש לצדדים שלישיים אחרים ו/או לעשות בו שימוש מסחרי, פרסומי ו/או שיווקי וכן לכל מטרה אחרת שהוסכמה ו/או שתוסכם על ידך או שמפעילת אפליקציית Google Pay תקבע. באחריותו של המשתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות של אפליקציית Google Pay ולוודא כי הוא מודע ומסכים לסוגי המידע שנאספים, למטרות השימוש והעיבוד ולהעברות של המידע, כפי שהם מפורטים במדיניות הפרטיות של מפעילת אפליקציית Google Pay ותנאי המפעילה. עוד מובהר, כי תנאי המפעילה של מפעילת אפליקציית Google Pay עשויים להתעדכן מעת לעת ובאחריות המשתמש להיכנס לאתר מפעילת אפליקציית Google Pay ולבחון האם חלו שינויים בתנאי המפעילה כאמור ולוודא את הסכמתו אליהם.

  10. משלוח הודעות ודברי פרסומת על ידי המנפיקה

  במסגרת ההצטרפות לשירות Google Pay, כל מנפיקה (או מי מטעמה) עשויה לשלוח הודעות ועדכונים, ובכלל זה דברי פרסומת (גם על דרך של דיוור ישיר ו/או שירותי דיוור ישיר), עדכונים או הצעות על שירותים או מוצרים, הטבות ייחודיות, הזמנות אישיות וכן מוצרים להתנסות, וזאת באמצעות משלוח הודעות PUSH. ככל שהמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות כאמור, הוא יכול לבקש הסרה באמצעות הגדרות הנייד. יובהר, כי בקשת הסרה כאמור איננה מונעת מהמנפיקה להמשיך ולשלוח ללקוח הודעות שהדין מחייב אותה או מאפשר לה לשלוח ללא הסכמתו (כולל, למשל, הודעות תפעוליות בקשר עם שירות Google Pay).

  11. דין ושיפוט


  11.1. על אף האמור בכל מקום אחר, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, הדין החל על תנאי שימוש אלו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע מהם הוא הדין הישראלי בלבד. בכל התדיינות הקשורה ליחסים שבין המשתמש והמנפיקה, תוקנה סמכות מקומית ייחודית, לבית המשפט הסמוך לסניף הבנק בו מנוהלים הזיכויים והחיובים נשוא כרטיס החיוב.
  11.2. באישור תנאי שימוש אלו, ובכניסת המשתמש לאפליקציית Google Pay ו/או לשירות Google Pay מעת לעת, המשתמש מאשר כי קיבל על עצמו את כל האמור בתנאי שימוש אלו ובכלל זה את מדיניות הגנת הפרטיות. לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאי שימוש אלו, הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש בשירות Google Pay ו/או באפליקציית Google Pay.
  11.3. להלן סימני המסחר הרשומים של תאגיד Google  הרשומים בארצות הברית ומדינות נוספות: Google Pay, Google, GPAY.

  12. מסירת הודעה למנפיקה על גניבה אובדן או חשש לשימוש בלתי מאושר בנייד

  על מנת למנוע נזקים כתוצאה משימוש לא מורשה בכרטיסי חיוב במסגרת שירות Google Pay – על המשתמש להודיע למנפיקה, באופן מידי על כל אירוע של חשש לגניבה או אובדן או לגישה בלתי מאושרת לנייד באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בנספח 1 למסמך זה.

  13. שמירה על פרטי הגישה לנייד

  13.1. מפעילת אפליקצית GPAY עשויה לחייב את המשתמש לאבטח את הגישה לשירות Google Pay לפני שהלקוח יוכל לעשות שימוש בשירות Google Pay, שכן, גורם זדוני שישיג את פרטי הגישה לנייד שלו, עלול לבצע עסקאות באמצעותו.
  13.2. לכן, חשוב לשמור על פרטי הגישה לנייד בסודיות מוחלטת, בנפרד ובאופן שאינו נגיש לאחרים. מובהר שהנייד ופרטי הגישה לאפליקציית Google Pay שמאפשרים למשתמש לבצע פעולות מהווים "רכיב חיוני" כמשמעותו של מושג זה בחוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019.

  14. הפסקת השימוש בכרטיס חיוב בשירות Google Pay

  14.1 הפסקה ביוזמת המשתמש:
  מבלי לגרוע מכל זכות שמוקנית למשתמש בהסכם כרטיס חיוב, המשתמש רשאי בכל עת, להסיר את כרטיס החיוב משירות Google Pay, והכל בהתאם להנחיות מפעילת אפליקציית Google Pay. לבירור לגבי אופן הסרת הכרטיס – יש לפנות למפעילת אפליקציית Google Pay או למנפיקה.
  14.2. הפסקה ביוזמת המנפיקה:
  בכפוף לכל דין ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם כרטיס חיוב, ככלל, המנפיקה רשאית, בכל עת, לאחר מתן הודעה, לבטל כל כרטיס, לרבות כרטיס חיוב אותו צירף המשתמש לשירות Google Pay. לאחר ביטולו של כרטיס חיוב, הכרטיס יוסר אוטומטית משירות Google Pay ולא יהיה ניתן להמשיך לעשות איתו שימוש בשירות Google Pay.
  14.2. הפסקה ביוזמת מפעילת אפליקציית Google Pay:
  מפעילת אפליקציית Google Pay עשויה להפסיק או להשעות את אפשרות השימוש בשירות Google Pay, בין באופן כללי ובין ביחס למשתמש מסוים. בכל מקרה בו המנפיקה תקבל הודעה ממפעילת אפליקציית Google Pay בדבר הסרת כרטיס של משתמש מסוים, הכרטיס יוסר משירות Google Pay ולא יהיה ניתן להמשיך לעשות איתו שימוש בשירות Google Pay.

  בהצטרפותך לשירות Google Pay ו/או אפליקציית Google Pay, הנך מאשר את תנאי שימוש בשירות - Google Pay הזמינים כאן, ובמיוחד, הנך מאשר ומבקש מהנפיקה להעביר את המידע האישי שלך למפעילת אפליקציית Google Pay, אשר תעשה שימוש במידע שלך בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלה או שיקול דעתה. ככל שאינך מעוניין שהמנפיק יעביר את המידע האישי שלך למפעילת אפליקציית Google Pay, עליך להימנע מלהצטרף לשירותGoogle Pay

  נספח 1 – דרכי התקשרות:
  אופן הפנייה לישראכרט בע"מ:
  באמצעות הדואר: בר כוכבא 12 בני ברק, ת.ד 2025 בני ברק, 5112001
  באמצעות מספרי טלפון:
  מרכזיה: 03-6364636
  מוקד דיווח על אובדן/גניבת כרטיס: 03-6364400 (24 שעות ביממה).
  שירות לקוחות: *6272(ימים א'-ה' 09:00-16:00).
  אופן הפנייה לפרימיום אקספרס בע"מ:
  באמצעות הדואר: בר כוכבא 12 בני ברק, ת.ד 2025 בני ברק, 5112001
  באמצעות מספרי טלפון:
  מרכזיה: 03-6364636
  מוקד דיווח על אובדן/גניבת כרטיס: 03-6364400 (24 שעות ביממה).
  שירות לקוחות: *6272(ימים א'-ה' 09:00-16:00).

  הוספת כרטיסי חיוב של הבנק הבינלאומי ל- Google Pay

  1. כללי

  1.1 שירות הוספת כרטיסי חיוב של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") ל- Google Pay (להלן: "השירות") מאפשר להוסיף כרטיס חיוב שהונפק על-ידי הבנק וישראכרט בע"מ או פרימיום אקספרס בע"מ (להלן: "חברת כרטיסי האשראי") ל- Google Pay. השירות זמין ללקוחות הבנק, המחזיקים בכרטיס חיוב תקין ותקף, שהוספתו ל- Google Pay  מאושרת ע"י הבנק, חברת כרטיסי האשראי  ו-Google, באמצעות שימוש באפליקציית הבנק, אפליקציית חברת כרטיסי האשראי או באמצעות מכשיר האנדרואיד שברשותך. הבנק רשאי לקבוע, מעת לעת, את סוגי כרטיסי החיוב שהוספתם ל- Google Pay מאושרת כאמור.
  1.2 השימוש בשירות הינו בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. אין בהוראות ותנאים אלה כדי לגרוע מהוראות כל הסכם אחר בין הבנק ובינך. השימוש בשירות, כפוף לתנאים הקבועים במסמכי הבנק אותם אישרת, לרבות הבקשה לקבלת שירותים בנקאיים באמצעות קווי תקשורת, התנאים הכלליים לקבלת כרטיס חיוב ותנאי הבקשה לקבלת כרטיס חיוב.
  1.3 לידיעתך, השימוש בשירות כרוך בהעברת מידע מהבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי ל- Google, כמפורט בסעיף ‏3 להלן.

  2. הוספת כרטיס חיוב ל- Google Pay

  מתוך כרטיסי החיוב שלך שהונפקו ע"י הבנק וחברת כרטיסי האשראי ואשר מאושרים לצירוף ל- Google Pay, באפשרותך לבחור את כרטיסי החיוב שתרצה להוסיף ל- Google Pay. צירוף כרטיס החיוב ייעשה באמצעות ההוראות המפורטות באפליקציית הבנק, באפליקציית חברת כרטיסי האשראי או בGoogle Pay. עם השלמת התהליך ואישורו, יתווסף כרטיס החיוב כאמור ל- Google Pay. לידיעתך, השימוש בכרטיס החיוב במסגרת Google Pay כפוף גם לאמור במסמכי הבנק המפורטים בסעיף ‏1.2 לעיל.

  3. העברת מידע

  3.1 לשם צירוף כרטיס החיוב ל- Google Pay והשימוש בו במסגרת Google Pay, הבנק, חברת כרטיסי האשראי וכן גופים הפועלים מטעם כל אחד מהם נדרשים, והנך מסכים ומורה להם בזאת, להעביר מידע אישי מסוים על אודותיך (להלן: "המידע") ל- Google Ireland Limited., כמפורט להלן. לתשומת ליבך:
  3.1.1 לא ניתן לצרף כרטיס חיוב ל- Google Pay וכן לא ניתן להשתמש בכרטיס החיוב ב- Google Pay, בלא העברת המידע כאמור. אינך מחויב לאשר מסירת מידע זה על פי חוק, ובעצם הצטרפותך לשירות וקבלת תנאי מסמך זה ושימושך ב- Google Pay הנך מביע את הסכמתך להעברת המידע ל- Google בהתאם לתנאי סעיף ‏3 זה, והנך מסכים ומצהיר בזאת שהסכמתך להעברת המידע ל- Google נמסרת מרצונך החופשי.
  3.1.2 לאחר העברת המידע מהבנק, מחברת כרטיסי האשראי ו/או מגופים הפועלים מטעם כל אחד מהם ל- Google, Google תהא בעלת שליטה במידע, והיא תהא רשאית להשתמש במידע באופן עצמאי למטרותיה, וזאת בהתאם למדיניות הפרטיות העצמאית של Google, בנוסחה מעת לעת, אשר זמינה בכתובת: https://policies.google.com (להלן: "מדיניות הפרטיות של Google").
  3.1.3 לבנק, לחברת כרטיסי האשראי ו/או מי מטעמם, אין כל שליטה על Google ועל השימוש שהיא עושה במידע, לרבות וללא מגבלה לעניין מיזוג המידע לתוך מידע על אודותיך שכבר מצוי בידי Google, ככל שמצוי, העברת המידע לצדדים שלישיים, אבטחת המידע וכיו"ב. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש של Google Pay ואת מדיניות הפרטיות של Google ו/או לפנות אל Google במישרין על מנת שתוכל לדעת איזה שימוש ייעשה במידע שיועבר על ידי הבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי ו/או מי מטעם ל- Google, כיצד הוא מאובטח, לאילו צדדים שלישיים הוא מועבר וכיו"ב. מדיניות הפרטיות של Google עשויה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.
  3.1.4 אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות של Google ולאמור בסעיף ‏3 זה, אינך מורשה להשתמש בשירות.
  3.1.5 הבנק, חברת כרטיסי האשראי ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות בגין Google Pay, השימוש במידע על אודותיך על ידי Google ו/או מי מטעמה וביחס למדיניות הפרטיות של Google. הצטרפותך, שימושך והסתמכותך על השירות וכן כל התקשרות בינך ובין Google ו/או מי מטעמה הינם באחריותך הבלעדית, והנך הנושא הבלעדי בסיכונים הקשורים בכך. הנך מסכים ומאשר כי הבנק, חברת כרטיסי האשראי ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראיים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שייגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה משימושך בשירות, לרבות וללא מגבלה ביחס לשימוש ולגילוי של מידע על אודותיך על ידי גוגל או מי מטעמה, שימוש לרעה במידע ואירועי דלף מידע ואבטחת מידע ותוצאותיהם.
  3.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לשם צירוף כרטיסך ל- Google Pay והשימוש בו ב- Google Pay ובהתאם להסכמתך לעיל, הבנק, חברת כרטיסי האשראי ו/או גופים הפועלים מטעם כל אחד מהם, יהיו רשאים להעביר ל- Google, כל מידע שיידרש לצורך מתן השירות ו/או לצורך השימוש ב- Google Pay, לרבות סוגי המידע הבאים:
  3.2.1 פרטים על אודותיך וכרטיס החיוב אותו אתה מבקש לצרף לשירות, לרבות מזהי אונליין (דהיינו מחרוזות טקסט המאפשרות לקשר בין הפרופיל שלך ב- Google Pay ובין השירותים המקוונים של הבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי), שם מלא, כתובת (לרבות מיקוד, עיר ומדינה), מספר טלפון, מידע על כרטיס החיוב אותו אתה מבקש לצרף לשירות (כגון: תאריך פקיעת תוקף הכרטיס מספר הכרטיס). שים לב ש- Google עשויה להשתמש במידע כאמור בסעיף ‏3.2.1 זה בקשר עם חשבונך הקיים בשירותי Google, כפי שהתרת לה במסגרת מדיניות הפרטיות החלה על חשבונך ב- Google וכן כאמור במדיניות הפרטיות של Google;
  3.2.2 מידע שנאסף על ידי הבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי, לרבות מידע שנאסף כתוצאה מהשימוש בכרטיס החיוב באמצעות Google Pay ופעולות שנעשו בו (למשל סכום העסקה, זמן ומיקום ביצוע העסקה, המטבע ובית העסק בו בוצעה העסקה, סטטוס העסקה וכיו"ב). שים לב ש- Google רשאית להשתמש במידע האמור על מנת: (א) למלא את חובותיה החוזיות כלפי חברת כרטיסי האשראי ו/או הבנק; (ב) להעניק לך גישה למידע רלוונטי על עסקאות שביצעת, היסטוריית עסקאות ומידע פיננסי קשור; (ג) לאתר ולטפל בהונאות; (ד) לציית לדין והתקנות החלות; (ה) להגיב לפניות רגולטוריות וממשלתיות; (ו) לנהל ולשפר את השירות; (ז) לייצר דוחות ביצועים; (ח) לקדם את ה- Google Pay; (ט) להפיק מידע הנדרש ל- Google כדי לעמוד בחובות דיווח של Google לצדדים שלישיים לגבי גיוס משתמשים ל- Google Pay; (י) לבצע אנליזת התאמת פרסום; (יא) למפות ולשפר את איכות המידע עבור מקומות ובתי עסק בהם השירות זמין; ו-(יב) לתמוך ב- PAR (Payment Account Reference) - מזהה ייחודי של כרטיס החיוב.
  כמו-כן, Google רשאית להשתמש במידע זה בהתאם להסכמותיך, כפי שניתנו ל- Google במישרין במסגרת מדיניות הפרטיות של Google;
  3.2.3 מידע אנונימי בלתי מזוהה, לרבות מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי, בקשר לשימוש בכרטיס החיוב באמצעות Google Pay.
  שים לב: יתכן שנידרש להעביר ל- Google מידע נוסף בעתיד, כפי שיידרש לשם הפעלת השירות ופעילות כרטיס החיוב ב- Google Pay מעת לעת.
  3.3 שים לב שהבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי עשויים לקבל מידע מסוים מ- Google, ביחס לשימושך ב- Google Pay. מידע זה יישמר במאגרי המידע של הבנק ו/או של חברת כרטיסי האשראי, בהתאם למדיניות הפרטיות הכללית של הבנק או של חברת כרטיסי האשראי לה הסכמת במסגרת הצטרפותך לשירותי הבנק ו/או הנפקת כרטיס החיוב.
  3.4 המידע יועבר על ידי הבנק, חברת כרטיסי האשראי ו/או מי מטעמם ל- Google, אשר היא ו/או שרתיה עשויים להיות ממוקמים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות בסמכויות שיפוט שמחילות חוקי הגנת מידע שעשויים להעניק הגנה פחותה מזו שניתנת על ידי חוקי מדינת ישראל, ואתה מסכים בזאת להעברת המידע כאמור.
  3.5 אלא אם תורה ל- Google אחרת, Google תהא רשאית להחזיק במידע על אודותיך, כל עוד הדבר נחוץ עבור המטרה שבגינה נמסר לה המידע ובהתאם למדיניות הפרטיות של Google ולכל הסכמה אחרת שהענקת ל- Google. אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע על אודותיך שהועבר בשמך ל- Google, כאמור בסעיף ‏3 זה, הנך מתבקש לפנות ישירות ל- Google, בהתאם להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות של Google.

  4. תחולת תנאי השימוש באפליקציה

  על השימוש בשירות באמצעות אפליקציית הבנק, יחולו תנאי השימוש באפליקציית הבנק, המפורסמים באתר האינטרנט של הבנק, כפי שיהיו מעת לעת. על השימוש בשירות באמצעות אפליקציית חברת כרטיסי האשראי, יחולו תנאי השימוש באפליקציית חברת כרטיסי האשראי, המפורסמים באתר האינטרנט של חברת כרטיסי האשראי.

  5. הוראות ודגשים נוספים לשימוש ב-  Google Pay

  5.1 השימוש ב- Google Pay מתאפשר באמצעות מכשירים מבוססי מערכת הפעלה אנדרואיד התומכים בשירות.
  5.2 מתן הוראות תשלום באמצעות Google Pay יעשה באופן המתואר ב- Google Pay, ועשוי לכלול את המפורט להלן:
  5.2.1 הצמדת המכשיר עליו מותקנת אפליקציית Google Pay למסוף מכירה (POS) בבתי עסק התומכים בטכנולוגיית תשלום קרבה (טכנולוגיית NFC), ואישור העסקה ב- Google Pay.
  5.2.2 ביצוע עסקת אינטרנט באתרים ואפליקציות המאפשרים זאת, ואישור העסקה ב- Google Pay.
  5.3 Google Pay מאפשר להשתמש בכרטיס החיוב. לכן, יש לוודא שלצדדים שלישיים אין גישה ל- Google Pay שלך או למכשירים עליהם מותקנת Google Pay. מתן גישה או הרשאה לשימוש במכשיר או ב- Google Pay לצד שלישי כלשהו עלולה להוביל להסרת הגבלת האחריות לשימוש לרעה בכרטיס לפי הדין.
  5.4 יש לשמור תמיד על המכשיר הנייד שלך מוגן באמצעי נעילה המגן על השימוש במכשיר מפני צד שלישי, ולהקפיד לנעול את מסך המכשיר כאשר המכשיר אינו בשימוש.
  5.5 יש למחוק את כל המידע שלך בעת החלפה או העברה של המכשיר.
  5.6 אין לגלות לצד שלישי את הסיסמה או פרטי האבטחה שלך. במקרה של חשד כי פרטים אלו נחשפו לצד שלישי, עליך ליצור קשר עם הבנק או עם חברת כרטיסי האשראי באופן מיידי.
  5.7 אין לפרוץ את המכשיר או להשתמש במכשיר פרוץ. פריצת המכשיר עלולה לפגוע באיכות ובמאפייני האבטחה של המכשיר ולחשוף אותו למעשי מרמה, לרבות מתן גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים.

  6. שונות

  6.1 הבנק רשאי לשנות מעת לעת את ההוראות והתנאים הקבועים במסמך זה, כולם או חלקם, וכן להוסיף הוראות חדשות, על ידי מתן הודעה מוקדמת על כך 30 ימים לפחות, ובלבד שהשינוי או ההוראה החדשים יחייבו רק בתקופה המתחילה מתום תקופת ההודעה המוקדמת הנ"ל.
  6.2 הדין החל והסמכות לדון בכל תביעה או הליך משפטי בקשר לשירות ו/או השימוש בהם יהיו כאמור במסמכי הבנק הנזכרים בסעיף ‏1.2 לעיל.

  7. אישור

  לחיצה על כפתור "הסכמה" מהווה אישורך לתנאים והוראות אלו, לרבות להעברת מידע מהבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי ל- Google, כמפורט בסעיף ‏3 לעיל.

  הוספת כרטיסי חיוב של בנק מסד ל- Google Pay

  8. כללי

  1.4 שירות הוספת כרטיסי חיוב של בנק מסד בע"מ (להלן: "הבנק") ל- Google Pay (להלן: "השירות") מאפשר להוסיף כרטיס חיוב שהונפק על-ידי הבנק וישראכרט בע"מ או פרימיום אקספרס בע"מ (להלן: "חברת כרטיסי האשראי") ל- Google Pay. השירות זמין ללקוחות הבנק, המחזיקים בכרטיס חיוב תקין ותקף, שהוספתו ל- Google Pay  מאושרת ע"י הבנק, חברת כרטיסי האשראי  ו-Google, באמצעות שימוש באפליקציית הבנק, אפליקציית חברת כרטיסי האשראי או באמצעות מכשיר האנדרואיד שברשותך. הבנק רשאי לקבוע, מעת לעת, את סוגי כרטיסי החיוב שהוספתם ל- Google Pay מאושרת כאמור.
  1.5 השימוש בשירות הינו בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. אין בהוראות ותנאים אלה כדי לגרוע מהוראות כל הסכם אחר בין הבנק ובינך. השימוש בשירות, כפוף לתנאים הקבועים במסמכי הבנק אותם אישרת, לרבות הבקשה לקבלת שירותים בנקאיים באמצעות קווי תקשורת, התנאים הכלליים לקבלת כרטיס חיוב ותנאי הבקשה לקבלת כרטיס חיוב.
  1.6 לידיעתך, השימוש בשירות כרוך בהעברת מידע מהבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי ל- Google, כמפורט בסעיף ‏3 להלן.

  9. הוספת כרטיס חיוב ל- Google Pay

  מתוך כרטיסי החיוב שלך שהונפקו ע"י הבנק וחברת כרטיסי האשראי ואשר מאושרים לצירוף ל- Google Pay, באפשרותך לבחור את כרטיסי החיוב שתרצה להוסיף ל- Google Pay. צירוף כרטיס החיוב ייעשה באמצעות ההוראות המפורטות באפליקציית הבנק, באפליקציית חברת כרטיסי האשראי או בGoogle Pay. עם השלמת התהליך ואישורו, יתווסף כרטיס החיוב כאמור ל- Google Pay. לידיעתך, השימוש בכרטיס החיוב במסגרת Google Pay כפוף גם לאמור במסמכי הבנק המפורטים בסעיף ‏1.2 לעיל.

  10. העברת מידע

  3.6 לשם צירוף כרטיס החיוב ל- Google Pay והשימוש בו במסגרת Google Pay, הבנק, חברת כרטיסי האשראי וכן גופים הפועלים מטעם כל אחד מהם נדרשים, והנך מסכים ומורה להם בזאת, להעביר מידע אישי מסוים על אודותיך (להלן: "המידע") ל- Google Ireland Limited., כמפורט להלן. לתשומת ליבך:
  3.6.1 לא ניתן לצרף כרטיס חיוב ל- Google Pay וכן לא ניתן להשתמש בכרטיס החיוב ב- Google Pay, בלא העברת המידע כאמור. אינך מחויב לאשר מסירת מידע זה על פי חוק, ובעצם הצטרפותך לשירות וקבלת תנאי מסמך זה ושימושך ב- Google Pay הנך מביע את הסכמתך להעברת המידע ל- Google בהתאם לתנאי סעיף ‏3 זה, והנך מסכים ומצהיר בזאת שהסכמתך להעברת המידע ל- Google נמסרת מרצונך החופשי.
  3.6.2 לאחר העברת המידע מהבנק, מחברת כרטיסי האשראי ו/או מגופים הפועלים מטעם כל אחד מהם ל- Google, Google תהא בעלת שליטה במידע, והיא תהא רשאית להשתמש במידע באופן עצמאי למטרותיה, וזאת בהתאם למדיניות הפרטיות העצמאית של Google, בנוסחה מעת לעת, אשר זמינה בכתובת: https://policies.google.com/ (להלן: "מדיניות הפרטיות של Google").
  3.6.3 לבנק, לחברת כרטיסי האשראי ו/או מי מטעמם, אין כל שליטה על Google ועל השימוש שהיא עושה במידע, לרבות וללא מגבלה לעניין מיזוג המידע לתוך מידע על אודותיך שכבר מצוי בידי Google, ככל שמצוי, העברת המידע לצדדים שלישיים, אבטחת המידע וכיו"ב. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש של Google Pay ואת מדיניות הפרטיות של Google ו/או לפנות אל Google במישרין על מנת שתוכל לדעת איזה שימוש ייעשה במידע שיועבר על ידי הבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי ו/או מי מטעם ל- Google, כיצד הוא מאובטח, לאילו צדדים שלישיים הוא מועבר וכיו"ב. מדיניות הפרטיות של Google עשויה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.
  3.6.4 אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות של Google ולאמור בסעיף ‏3 זה, אינך מורשה להשתמש בשירות.
  3.6.5 הבנק, חברת כרטיסי האשראי ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות בגין Google Pay, השימוש במידע על אודותיך על ידי Google ו/או מי מטעמה וביחס למדיניות הפרטיות של Google. הצטרפותך, שימושך והסתמכותך על השירות וכן כל התקשרות בינך ובין Google ו/או מי מטעמה הינם באחריותך הבלעדית, והנך הנושא הבלעדי בסיכונים הקשורים בכך. הנך מסכים ומאשר כי הבנק, חברת כרטיסי האשראי ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראיים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שייגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה משימושך בשירות, לרבות וללא מגבלה ביחס לשימוש ולגילוי של מידע על אודותיך על ידי גוגל או מי מטעמה, שימוש לרעה במידע ואירועי דלף מידע ואבטחת מידע ותוצאותיהם.
  3.7 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לשם צירוף כרטיסך ל- Google Pay והשימוש בו ב- Google Pay ובהתאם להסכמתך לעיל, הבנק, חברת כרטיסי האשראי ו/או גופים הפועלים מטעם כל אחד מהם, יהיו רשאים להעביר ל- Google, כל מידע שיידרש לצורך מתן השירות ו/או לצורך השימוש ב- Google Pay, לרבות סוגי המידע הבאים:
  3.7.1 פרטים על אודותיך וכרטיס החיוב אותו אתה מבקש לצרף לשירות, לרבות מזהי אונליין (דהיינו מחרוזות טקסט המאפשרות לקשר בין הפרופיל שלך ב- Google Pay ובין השירותים המקוונים של הבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי), שם מלא, כתובת (לרבות מיקוד, עיר ומדינה), מספר טלפון, מידע על כרטיס החיוב אותו אתה מבקש לצרף לשירות (כגון: תאריך פקיעת תוקף הכרטיס מספר הכרטיס). שים לב ש- Google עשויה להשתמש במידע כאמור בסעיף ‏3.2.1 זה בקשר עם חשבונך הקיים בשירותי Google, כפי שהתרת לה במסגרת מדיניות הפרטיות החלה על חשבונך ב- Google וכן כאמור במדיניות הפרטיות של Google;
  3.7.2 מידע שנאסף על ידי הבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי, לרבות מידע שנאסף כתוצאה מהשימוש בכרטיס החיוב באמצעות Google Pay ופעולות שנעשו בו (למשל סכום העסקה, זמן ומיקום ביצוע העסקה, המטבע ובית העסק בו בוצעה העסקה, סטטוס העסקה וכיו"ב). שים לב ש- Google רשאית להשתמש במידע האמור על מנת: (א) למלא את חובותיה החוזיות כלפי חברת כרטיסי האשראי ו/או הבנק; (ב) להעניק לך גישה למידע רלוונטי על עסקאות שביצעת, היסטוריית עסקאות ומידע פיננסי קשור; (ג) לאתר ולטפל בהונאות; (ד) לציית לדין והתקנות החלות; (ה) להגיב לפניות רגולטוריות וממשלתיות; (ו) לנהל ולשפר את השירות; (ז) לייצר דוחות ביצועים; (ח) לקדם את ה- Google Pay; (ט) להפיק מידע הנדרש ל- Google כדי לעמוד בחובות דיווח של Google לצדדים שלישיים לגבי גיוס משתמשים ל- Google Pay; (י) לבצע אנליזת התאמת פרסום; (יא) למפות ולשפר את איכות המידע עבור מקומות ובתי עסק בהם השירות זמין; ו-(יב) לתמוך ב- PAR (Payment Account Reference) - מזהה ייחודי של כרטיס החיוב.
  כמו-כן, Google רשאית להשתמש במידע זה בהתאם להסכמותיך, כפי שניתנו ל- Google במישרין במסגרת מדיניות הפרטיות של Google;
  3.7.3 מידע אנונימי בלתי מזוהה, לרבות מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי, בקשר לשימוש בכרטיס החיוב באמצעות Google Pay.
  שים לב: יתכן שנידרש להעביר ל- Google מידע נוסף בעתיד, כפי שיידרש לשם הפעלת השירות ופעילות כרטיס החיוב ב- Google Pay מעת לעת.
  3.8 שים לב שהבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי עשויים לקבל מידע מסוים מ- Google, ביחס לשימושך ב- Google Pay. מידע זה יישמר במאגרי המידע של הבנק ו/או של חברת כרטיסי האשראי, בהתאם למדיניות הפרטיות הכללית של הבנק או של חברת כרטיסי האשראי לה הסכמת במסגרת הצטרפותך לשירותי הבנק ו/או הנפקת כרטיס החיוב.
  3.9 המידע יועבר על ידי הבנק, חברת כרטיסי האשראי ו/או מי מטעמם ל- Google, אשר היא ו/או שרתיה עשויים להיות ממוקמים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות בסמכויות שיפוט שמחילות חוקי הגנת מידע שעשויים להעניק הגנה פחותה מזו שניתנת על ידי חוקי מדינת ישראל, ואתה מסכים בזאת להעברת המידע כאמור.
  3.10 אלא אם תורה ל- Google אחרת, Google תהא רשאית להחזיק במידע על אודותיך, כל עוד הדבר נחוץ עבור המטרה שבגינה נמסר לה המידע ובהתאם למדיניות הפרטיות של Google ולכל הסכמה אחרת שהענקת ל- Google. אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע על אודותיך שהועבר בשמך ל- Google, כאמור בסעיף ‏3 זה, הנך מתבקש לפנות ישירות ל- Google, בהתאם להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות של Google.

  11. תחולת תנאי השימוש באפליקציה

  על השימוש בשירות באמצעות אפליקציית הבנק, יחולו תנאי השימוש באפליקציית הבנק, המפורסמים באתר האינטרנט של הבנק, כפי שיהיו מעת לעת. על השימוש בשירות באמצעות אפליקציית חברת כרטיסי האשראי, יחולו תנאי השימוש באפליקציית חברת כרטיסי האשראי, המפורסמים באתר האינטרנט של חברת כרטיסי האשראי.

  12. הוראות ודגשים נוספים לשימוש ב-  Google Pay

  5.8 השימוש ב- Google Pay מתאפשר באמצעות מכשירים מבוססי מערכת הפעלה אנדרואיד התומכים בשירות.
  5.9 מתן הוראות תשלום באמצעות Google Pay יעשה באופן המתואר ב- Google Pay, ועשוי לכלול את המפורט להלן:
  5.9.1 הצמדת המכשיר עליו מותקנת אפליקציית Google Pay למסוף מכירה (POS) בבתי עסק התומכים בטכנולוגיית תשלום קרבה (טכנולוגיית NFC), ואישור העסקה ב- Google Pay.
  5.9.2 ביצוע עסקת אינטרנט באתרים ואפליקציות המאפשרים זאת, ואישור העסקה ב- Google Pay.
  5.10 Google Pay מאפשר להשתמש בכרטיס החיוב. לכן, יש לוודא שלצדדים שלישיים אין גישה ל- Google Pay שלך או למכשירים עליהם מותקנת Google Pay. מתן גישה או הרשאה לשימוש במכשיר או ב- Google Pay לצד שלישי כלשהו עלולה להוביל להסרת הגבלת האחריות לשימוש לרעה בכרטיס לפי הדין.
  5.11 יש לשמור תמיד על המכשיר הנייד שלך מוגן באמצעי נעילה המגן על השימוש במכשיר מפני צד שלישי, ולהקפיד לנעול את מסך המכשיר כאשר המכשיר אינו בשימוש.
  5.12 יש למחוק את כל המידע שלך בעת החלפה או העברה של המכשיר.
  5.13 אין לגלות לצד שלישי את הסיסמה או פרטי האבטחה שלך. במקרה של חשד כי פרטים אלו נחשפו לצד שלישי, עליך ליצור קשר עם הבנק או עם חברת כרטיסי האשראי באופן מיידי.
  5.14 אין לפרוץ את המכשיר או להשתמש במכשיר פרוץ. פריצת המכשיר עלולה לפגוע באיכות ובמאפייני האבטחה של המכשיר ולחשוף אותו למעשי מרמה, לרבות מתן גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים.

  13. שונות

  6.3 הבנק רשאי לשנות מעת לעת את ההוראות והתנאים הקבועים במסמך זה, כולם או חלקם, וכן להוסיף הוראות חדשות, על ידי מתן הודעה מוקדמת על כך 30 ימים לפחות, ובלבד שהשינוי או ההוראה החדשים יחייבו רק בתקופה המתחילה מתום תקופת ההודעה המוקדמת הנ"ל.
  6.4 הדין החל והסמכות לדון בכל תביעה או הליך משפטי בקשר לשירות ו/או השימוש בהם יהיו כאמור במסמכי הבנק הנזכרים בסעיף ‏1.2 לעיל.

  14. אישור

  לחיצה על כפתור "הסכמה" מהווה אישורך לתנאים והוראות אלו, לרבות להעברת מידע מהבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי ל- Google, כמפורט בסעיף ‏3 לעיל.